'Een ongemeen plaisierig buyteplaatsje' II gulden, voor de werktuigen 27.500 gulden en voor ontwerp en toezicht 2675 gulden'. Pieter vink uit Noordgouwe schrijft het laagst in met 17.968 gul den en krijgt het werk. De machinefabriek 'Prins van Oranje' uit den Haag mag de machines maken en levert daar de eerste drie maanden gratis een machinist bij om de men sen ter plaatse in te werken. L. van der Linde wordt de eerste stoker op het gemaal, in 1903 opgevolgd door P. de Waal. Op 21 januari 1882 vindt de eerste proefmaling plaats, de datum die te boek staat als de geboortedatum van het stoomgemaal van Dreischor. Na de Ramp van 1953 is het stoomgemaal afge broken. De openingen waardoor het water uit de polder naar het Dijkwater werd weggepompt, zijn nog te zien, onder de tuin van de familie Scheurleer, tussen Beldert 3 en Beldert 5. Sander den Haan Basters Buytensorge in Schuddebeurs 1751-1819 Het voorgaande nummer bevatte het eerste deel van het artikel over de buitenplaats van de Zierikzeese arts Job Baster.1 Hierin werden de bio grafische gegevens en de familiegeschiedenis Baster(t), alsook het Zierikzeese hof en verwer ving en beplanting van het grondperceel in het gehucht Schuddebeurs besproken. Wat betreft het huidige nummer: Dit bevat een beschrijving van het uiterlijk van landhuis en schuur van Buytensorge, die nagenoeg alleen bij benadering blijkt te kunnen worden gemaakt. Afgezien van het grondvlak van het huis en het bomenscherm van iepen is over Buytensorge weinig zeker c.q. zo goed als zeker. Alleen door behoedzame combi natie van gegevens uit de neerslag van de afwik keling van Basters nalatenschap en informatie van historisch kaartmateriaal kan het buiten ruw weg worden omschreven. Voor een indruk van de huisinrichting op het buiten werd gebruik gemaakt van de beschrijvingen van de inboedels van buitenhuizen in Noordgouwe in de bestaans- periode van Basters goed. Getracht is een beeld op te roepen van het kleine Schuddebeurse bui ten met zijn prominente stichter, dat als lustplaats al bijna tweehonderd jaar van de aardbodem is verdwenen. Tuinpersoneel Het testament dat Job Baster en echtgenote Jacoba vink op 29 januari 1774 door de notaris Willem Houwer lieten opstellen, maakt onder scheid tussen de tuinman in Zierikzee en de tuin man in Schuddebeurs. Het zullen de moeilijk heidsgraad en de verschillende groottes van het werkterrein zijn geweest, waardoor dat onderscheid kon worden gemaakt. De Zierikzeese Literatuur: Het stoomgemaal van den Dreischorpolder, Lezing, gehouden op de bijeenkomst tot viering van het 50-jarig bestaan van het stoomgemaal op 21 januari 1932, door P.A.G. van Dijk, z.p. 1932 (exemplaar aanwezig in biblio theek Gemeentearchief Schouwen-Duiveland) Het schetsje van de ligging van beide sassen is ontleend aan: M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, II, Noord-Zeeland, Vlissingen 1964 p. 99 J.L. kool-Blokland, De Rand van 't Land, Waterschaps geschiedenis van Schouwen-Duiveland, Middelburg 2003. Met dank aan Huib Uil, Gemeentearchief Schouwen- Duiveland. Dit artikel verscheen eerder als driedelige serie, in 'De Reisenaer', de dorpskrant van Dreischor 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 20