HULP GEVRAAGD: EEN LIJST VAN ONBEKENDE NIEUWERKERKERS Thijs Weststrate Sinds enige tijd wordt er onderzoek gedaan naar de Zeeuwse rederijkers en hun rederijkerskamers. Dit vrijwilligersproject, onder leiding van prof. dr. Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Arjan van Dixhoorn (Universiteit Gent), probeert ook de activiteiten van rederijkers op Schouwen- Duiveland in kaart te brengen. Als deelnemer aan dat project ben ik bezig met een transcriptie en editie van een aantal toneelstukken en gedichten van de Nieuwerkerkse rederijker Job Gommersz. (geb. 1543). Vanzelfsprekend zijn daarbij gegevens over het leven van Job van belang. Voor de zoek tocht naar die gegevens vraag ik graag uw mede werking. Een aantal details uit het leven van Job is bekend uit een door hem zelf opgestelde heiligenkalender die bewaard wordt in het Zeeuws Archief te Middelburg (Archief Ambachtsheerlijkheid Bruinisse inv.nr 8.) Die kalender geeft niet alleen de feestdagen van enkele heiligen weer, maar ook staan er aantekeningen over geboorte, huwelijk en overlijden van familieleden en van enkele andere personen in. Tot dusver is er over deze personen geen verdere informatie gevonden. Misschien zijn er onderzoekers op Schouwen-Duiveland die daar wel over beschikken. Als zij die informatie met mij willen delen, zou ik daar heel erkentelijk voor zijn. Het gaat allereerst om namen uit de familiekring. In Job Gommerszoons kalender worden de volgende personen uitdrukkelijk omschreven als familielid: - Cornelie Bartelmeeus Jans' weduwe; overlijdt op 2 april 1568, grootmoeder van vaders kant van Job Gommersz. - Gommar Bertelmeeuszoon en Mayken Pauwelsdochter, huwelijk op 8 oktober 1542; ouders van Job Gommersz. - Gommar Bartelmeeuszoon, overlijdt op 4 januari 1569 te Bommenee; vader van Job - Lijnken Bertelmeeusdochter, overlijdt op 15 maart 1568; tante van Job, zuster van zijn vader - Job Gommersz. zelf, geboren 17 juli 1543 - Job Gommers en Neilken Simon Janszoondoch- ter, huwelijk in Brielle op 26 juni 1580; Neilken is blijkens deze aantekening geboren 'in tcleen Oosterlant in den eilande van Voerne'. zij wordt hier aangeduid als de eerste vrouw van Job. - Janneke, geboren 10 maart 1586, derde dochter van Job - Job Gommersz. doet zijn intree als lid van de rederijkerskamer, 28 november 1563: 'Op desen dach ende was Zondag quam ick Job Gommersz. int ghilde (oft gheselschap) van den retrosynen der blauwe Akolye gheëedt, op den advyse 'welluydende ende in minne groyende', de anno 1563. - Janne Gommersdochter, geboren 13 september 1545; zus van Job - Aellert Jan Heynezoon Bermans met Janne Gommar Bartolomeeusdochter, trouwen op 3 juli 1571, zus van Job - Janne Gommersdochter, overlijdt bij geboorte dochter op 24 juli 1573, dochter wordt opzette lijk naar haar vernoemd, zus van Job - Jannen, dochter van Aellert Jan Heynezoon Berman en Janne Gommersdochter (zus van Job), geboren 24 juli 1573; het meisje overlijdt in september 1573. Vermoedelijk ook lid van de familie, maar zonder echte aanduiding: - Pauwelyne Gommersdochter, geboren op 10 november 1549; toevoeging bij deze datum 'naer ons beste wete'; gezien de vadersnaam en gezien het jaartal zou dit een zus van Job kunnen zijn. De toevoeging suggereert dat zij op het moment van schrijven al geruime tijd daar voor overleden was. - Gommar Jan Reyngerszoonszone; geboren op 20 januari 1569; vernoemd naar Jobs vader. Peters van Gommar zijn Adriaen Pieterszoon Storm en Job Gommersz. zelf; meter is Cornelie, de vrouw van Cornelis Huygessoon Mol. Gezien de naamgeving en Jobs optreden als peter lijkt het heel waarschijnlijk dat deze Gommar een zoon is van een zus van Job. Minder direct met de familie verbonden: - Cornelis Heynezoon Berreman, gewond geraakt op 3 juni 1567, overlijdt op 5 juni 1567; daders 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 11