STAD EN LANDE MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Secretariaat? Nieuwe Boogerdstraat 3, Z.ierikzee. Tel. 01110-2086 Nr. 15 Opgericht 1939 Okt. 1972 Het doel van de vereniging is de "bevordering en het behoud van de stede lijke en landelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schouwen- Duiveland. Art. 2, lid 1 der Statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1968, nr. 67. Bijvoegsel v.d. Nederl. Staatscourant van 26 sept. 1968, nr. 188. BestuurJ.L. Braber (voorzitter), Mr. W.P. Martens (vice-voorzitter) J.M.J. Lokker (1 e. secretaris), E.J. Vos jr, (1e penningmeester), N.H. Lysen (2e secretaris), J. Eerman (2e penningmeester), Mevr. C. Reitsma- d'Ancona, Mr. A. Gast, M.K. Romeijn, Ir. J.L. van Sloten en W.P. de Vrie- ze, bestuursleden. De Heerenkeet bij Flaauwers Flaauwers inlaag ligt ten westen van de ingelopen Rengerskerkse inlaag. Op de scheiding van deze inlagen ligt "De Heerenkeet". Rengerskerkeeen dorp, werd in 1339 gesticht, maar er is niet veel over bekend. Boxhorn schrijft in zijn kroniek, dat er een paardenmarkt was en in Zei. 111. (blz.194-) wordt vermeld, dat er een klooster stond, althans in 1480, dat de naam "St.Laurens in Bethleëm" droeg. Ten zuidwesten van Rengerskerke lag een vluchtberg. Zowel de vluchtberg als het dorp Ren gerskerke zijn in 1662 voorgoed buitengedijkt en verdwenen. De gronden in deze omgeving zijn erg moerassig. Flaauwers inlaag werd ook wel genoemd Flaauwersmoer en dit wijst zeker op moer- en zeinering in deze buurten. Dit gedeelte van Schouwen was aanvankelijk een gedeelte van het Zuidland van Schouwen. Later werd het ingedeeld bij het Zesdedeel van Schouwen, waarin ook Kerkwerve lag, aangezien de zee steeds meer lang opeiste van het Zuidland en dit als apart deel te klein werd. Aan de zuidkant van Schouwen werden steeds inlaagdijken gelegd. Vooral tussen 1588 en 1591 hadden veel afschuivingen en dijkvellen plaats. Dat er juist in deze peri ode zoveel vallen voorkomen is niet verwonderlijk, indien we bedenken, dat de Opstand tegen Spanje in volle gang was en de financiële toestand van de stad Zierikzee na 1575/76 (beleg door de Spanjaarden) er bepaald niet florisant uitzag. Men had geld noch mankracht - de meesten zaten op de Geuzenvloot - om dij ken te repareren of voorzorgsmaatregelen te treffen. Daarbij komt nog dat Schouwen tijdens het beleg in 1575 een tijdlang "drijvende" (d.w.z. geïnun deerd) is geweest. De dijken zullen toen ook aan de binnenkant wel aange vreten geweest zijn en de opbrengst van het land zal in de jaren daarna niet erg hoog geweest zijn. Men legde als verdediging inlaagdijken, maar vaak werden deze na enkele jaren al zeekerend en moesten dan versterkt worden. In 1577 brak de Westdyk bij Rengerskerke door en in 1586 werd besloten - nadat er weer een djjkval had plaats gevonden - om een inlaagdijk te maken. Deze is in 1591 voorzien van.een sluisje. Op deze plaats ligt nu de zee dijk bij Pikgat. De dijken bleven zorgenkinderen. Iedere keer weer deed de zee een aanval en er kwamen door de eeuwen heen steeds vallen en afschuivingen voor. Het Waterschap Schouwen had daarom hier een keet staan. Naast de hoofdze tel in Zierikzee had de Directie van Schouwen twee of drie nevengebouwen, waar zij ook konden vergaderen. Bekend is dat bij Repard ook een "Heeren kamer" was; hier kon zelfs overnacht worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 7