van het gebeente van St.Lieven naar de abdij. Dat gebeente was afkomstig uit Houthem. (St.Lievens-Houthem) Grote propaganda maakten de monniken vooi St. Lie ven in Vlaanderen en daar de St .Baafsabdij goederen en een kerk bezat in Schouwen werd ook daar het gebeente rondgedragen. (Zoals b.v. in Zd.- Beveland gebeurde met het gebeente van de H.Marcelinus) Zeer waarschijnlijk was dus de in 976 genoemde kerk, die van Zierikzee, la ter gewijd aan St.Lieven. Eerder moet de kerk van Zierikzee aan een ander zijn toegewijd 1). (Dit komt in deze tijd wel meer voor; zo was de Brugse St.Donaas voorheen ge wijd aan O.L.Vrouw). v.Agt is de mening toegedaan, dat de centraalbouw, welke men na de afbraak van de St.L.Monsterkerk ontdekte, gesitueerd moet worden in het midden der 11e eeuw, en toen werd gewijd aan St.Lieven. Iets later, in de 11e eeuw, hebben de monniken van St.Baaf nog een heilige bedacht: St.Machariuswaarmee ze in Zierikzee weer succes hebben gehad, want het St.Macharius-altaar was zeer belangrijk in het Gasthuis, dat zelf uit vroeger tijd moet dateren. De abdij van St.Geertruud bezat in de 10e eeuw goederen in Duvelant, waar een kerk werd gesticht in Ouwerkerk, gewijd aan St.Geertruud, de patroonhei lige van de abdij van Nijvel. Dan is er nog een kerk waarvan een verhaal bekend is uit 1116, waarin het heilige leven van de H.Arnulf, patroonheilige van de abdij van Oudenburg bij Brugge wordt beschreven, hoe daar op zekere dag mensen uit Schouwen komen vragen om een stukje van het gebeente van de H.Arnulf. Na gunstige beschik king krijgen ze dit mee en stichten een kerk in Schouwen, gewijd aan deze heil lige. Na korte tijd brandt deze kerk af, behalve het stukje gebeente' van de H.Arnulf. Wederom reizen de Schouwse mensen naar de abdij om dit won der te vertellen en de abt schrijft dit op!- Het is niet bekend, welke kerk op Schouwen aan Arnulf was gewijd. Op het eind van de 12e eeuw trekken de oude abdijen zich terug, de exploi tatie van de verre goederen is niet meer rendabel. Ze verkopen die goede ren, om daarvoor dichter bij huis gelegen gronden aan te kopen. Lorsch, Echternach, Nijvel vertrekken de één na de ander, alleen Gent (St. Baaf) behoudt nog goederen in het gebied van Zierikzee tot in de life eeuw, maar het is heel weinig, plm. 80 gemeten. In plaats van -de abdijen komt dan de bisschop van Utrecht (Willibrord als le bisschop van Utrecht heeft ertoe medegewerkt, dat Zeeland aan de Utrecht se bisschopszetel onderworpen was, daar hijzelf in Zeeland het Evangelie hat gebracht). De bisschop weet bijna alle kerken van Zeeland onder zijn regime te krijgen, daarbij gesteund door de Keizer -van Duitsland. Van die kerken is hij niet- alleen herder, maar ook eigenaar, zodat de inkomsten daarvan hem toekomen en hij alleen te zorgen heeft voor het onderhoud van de pastoor. Door het stichten van kapittels, verdeelt de bisschop zijn eigendom onder de kapittel-kerken. Zo had St.Pieter kerken op Walcheren, Nrd.-Beveland en een stuk Zd.-Beve land; Oud-MunsterOost-Zd-BevelandTholen en Duiveland. St.Jan en St Marie krijgen Schouwen. In het begin van de 12e eeuw waren er op Schouwen slechts 2 of 3 kerken. In de 2e helft van de 12e en in de 13e eeuw komt er een massale parochie stichting, mede als gevolg van bevolkingsaanwas door bedijking en cultive ringsactiviteitDoch er was ook een geestelijke reden. Ging men tot de 12e eeuw weinig naar de kerk, daarna, onder invloed van de ''.Norbertijnen, ging men veelvuldiger De Zesde-delen van Schouwen hadden elk hun eigen moederkerk. 1. Burgh; 2. Haamstede; 3. Zuidkerkeif. Brjjdorpe5. Kerkwerve6. Zierikzee Voor Duiveland was dit Ouwerkerk, dat geheel Duiveland omvatte. Burgh, in de 13e èeuw afgesplitst: Westland of Westenschouwen en Claas- kinderen. HaamstedeBrijdorpe en Zuidkerke, vermoedelijk afsplitsingen van H'stede, In ieder geval is Zuidkerke een afsplitsing van een kerk in het Noorden, wellicht van Brijdorpe. Kerkwerve: waarschijnlijk van Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 4