in het pakhuis van fa.Gebr .XokkerNieuwe Boogerdstr. 8, Zierikzee, Zo doende is dit interessante midedeleeuwse fragment voor vernietiging ge- spaar d gebleven. 1) Deze zerk was, na de brand,gebruikt als stoep voor het huis Maphuisstr -6. Enige- jaren geleden stuk geslagen om een nieuwe cementenstoop te leg gen- 2) Uit de steengroeven van Henegouwen bij het dorp Escauzincs. Blauw-grijze steen gebruikt voor zerken, dorpels, trappen, enz. BOEKJE ZIERIKZEE EN SC HOUWEN-PUIVELAND .De uitgave van dit boekje van de hand van onze onvergetelijke voorzitter wijlen DrJ.J.Westendorp Boerma zal medio juni a.s, verschijnen bij de uitg. van Dishoeck. -(Evenwel niet in de Fibula-Heemschut-reeks, doch in een apar te uitgave). De prijs zal ƒ.19,'50 bedragen; bij voorintekening gereduceerde prijs... Prof .Dr.C.A. van Swighem verzorgt de 'beschrijving van de monumenten, (Met vele illustraties)- Mededelingen: Gedurende de ziekte van de vice-voorzitter Mr.ÏÏ.P.Martens, zal ons be stuurslid Ir. J.L.van Sloten als zodanig optreden. Contributiebetaling De penningmeester verzoekt diegenen, welke hun contributie over 1972 nog niet hebben voldaan, dit alsnog te willen doen door storting op gironr. 390/+82 t.n.v. de penningmeester v.d. Ver. "Stad en Lande van Schouwen- Duiveland" te Zierikzee. Ofwel door overschrijving op de bankrekening der vereniging bij de Nutsspaarbank te Zierikzee. (De contributie bedraagt met ingang van 1 jan. '72 ƒ.7,50 voor gewone le den, ƒ.2,50 voor gezinsleden en ƒ.2,50 voor jeugdleden) Wijzigingen in de ledenlijst (na 1 sept.,'71) OverlodenA.Ribbens Wzn.M.J.Kosten en C.Linders, allen uit Zierikzee. V/ij. houden hun gedachtenis in ere en blijven dankbaar voor do verleende steun. Bedankt A.MoelijkerBruinisse J.Koopman, Zierikzee A.C.Hartog, Zierikzee D.Hack, Son (N.Br.) St.v.d.Berge, Zonnemaire Nieuwe leden: Prof.Dr.V/.LutzeyerDonkereweg 90, Schuddebeurs/Aken Mevr. de heer- en mevr. Hondius-DisseveltZuidstr. 5, Dreischor Kon.Ned,Akademie van Wetenschappen, Keizersgracht 569-571, Amsterdam de heer en mevr. Rosmolcn-MurreL.Blokweg 3, Zierikzee F.Boekman, Keetenstraat 11, Zierikzee H.Uil, Visstraat 10, Zierikzee J.H.MolenaarDonkereweg 60, Schuddebeurs G.J.Vorstheuvel Labrand, Poststraat 58, Zierikzee H.Mol, Kloosterweg ft/f, Schuddebeurs Mevr.K.de Jonge-Hoekman, Noordstraat ifft, Brouwershaven S.Jumelet, Kerkstraat 65, Bruinisse G.Volders, Zuiddijk 20, Schuddebeurs W.de Vos, Poststraat 28, Zierikzee de heer en mevr. D.v.d.Berg, Goudzwaardstraat 13, Bruinisse J.M.J,Lokker -2-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 2