STAD EN LANDE MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOTOEN-PUIVELAND Secretariaat: Nieuwe Boogerdstraat 3> Zierikzee. Tel, 01110-2086 Nr. li+ Opgericht 1939 Apr. 1972 Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schouwon-Duiveland. Art.2, lid 1 der .Statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1968, nr. 67. Bijvoegsel v.d. Nederl. Staatscourant van 26 sept. 1968, nr. 188. Bestuur: J.L.Braber (voorzitter), Mr. W.P.Martens vice-voorzitterJ.M.J. Lokker (le secretaris), J.Berman, (le penningmeester) N.H.Lysen (2e secre taris), Mevr. C.Roitsma-d'Ancona, Mr. A.Gast, M.K.Romeijn, Ir. J.,L.van Sloten en W.P.de Vrieze, bestuursleden. VONDST TE ZIERIKZEE Begin Maart ontdekte ons lid de heer F.L.v.d.Kwastin de tuin achter het pandje Slabberswerf -9 te Zierikzee een opvallende steen. Het eerste onderzoek wees uit, dat het hier een fragment van een middel eeuwse grafzerk betrof. De plaats van de vondst is zeer merkwaardig, daar ter plaatse eertijds het klooster der Cellezusters (ook wel Zwarte of Broodzusters genaamd) heeft gestaan. Hoewel het een zeer oude stic'hting moet zijn geweest, wordt 'er toch eerst in 1 i|43 melding van gemaakt. Niet onmogelijk is het, dat de gevonden grafsteen eenmaal het graf heeft bedekt van een mater van dit huis. Een andere mogelijkheid is dat het eén deel van een grafzerk uit' de voor malige St.Lievens Monsterkerk is. Bij de beschrijving van de opschriften der grafzerken uit genoemde kerk, door wijlen archivaris P.D.de Vos, worden "er geen uit die 'tijd vermeld; behalve dan die welke vermeldt: "Hier es begrave cornelis cornelisz. die smit uyt duvelant die starf int jaer 149A- die tweede dach va april". 1) De meeste opschriften dateren uit de 17e en 18e, slechts enkele uit de 16e eeuw. Er is in de loop der eeuwen intensief in de kerk begraven, waardoor de oudere graven zijn geruimd en de daaruit komende beenderen opgeslagen in de twee knekelhuizen, welke tegen de buitenmuur van het koor waren aan gebouwd. Na de brand van 1832 zijn tientallen zerken opgeruimd en ge bruikt voor alle mogelijke doeleinden. Ook de thans ontdekte steen is gebruikt als dorpel van een optrekje, dat later weer is gesloopt. De beschadigingen wijzen daarop en ook de afge sleten tekst. De zerk is van Escaussijnse- steen. 2). De afmetingen: lang 1.36; breed 0,23; dik 0,18 M. Vast staat, dat het een fragment van een grafzerk is en wel de linker op staande zijde daarvan. De familiewapens geven de moedernaam van de begra- vene aan. Het ene wapenschild vertoont zes StJacobsschelpen (3-2-1). Daar kleuren nooit op steen worden aangegeven, is het niet gemakkelijk de juiste naam op te sporen. Mogelijk, dat het hier het familiewapen STAPELE betreft. Veel ouder is nog een andere Zeeuwse familie van Valkenisse. Ar-noud van Valkenisse voerde in 1276 zes schelpen in zijn. wapen. Het andere wapen voert op het schild drie dwarsbalken. Een vrij veel voor komend wapen van Zeeuwse families, waardoor het nog moeilijker wordt aan te geven welk familiewapen hier is weergegeven.- - Nachtegael en Oijenbrugge komen in aanmerking en misschien ook Pamelon. De tekst voor zover kan worden nagegaan luidt als volgt: NOVEMBRIS ANNO i486 Door bemiddeling van ons medelid Notaris D.Karsten werd de zerk door de eigenaar! de heer C.Legernaate Sr. geschonken aan onze vereniging. De heren W.Schot, C.Kloet en Joh.D.Berrevoetsleden van "Stad en Lande" zorgden voor het uitgraven en vervoer. Voorlopig is de steen opgeslagen

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 1