Mevr. G.v.d.Ende-HoffVeerdijk 7, Zonnemaire Mej. Dr. N.W.KlaasseDaniël Ockersse straat 2, Dreischor Mevr. J.A.Raven—KlaasseCharlotte de Bourbonlaan 131, Rotterdam 'Ir. F.J.A.van der Swan, Rotterdamse Rijweg 125, Rotterdam G.W. de Gijt, Nieuwe Boogerdstraat 16, Zierikzee de heer en mevr. V linkervleugel-V ermunt't Vrije 26, Zierikzee de heer en mevr. Tuinman-BerrevoetsMol 17, Zierikzee mej. E.Wagemaker, posthus 104, Rijswijk, Z.H. mej. H.Wagemaker, postbus 104, Rijswijk, Z.H. Joh. F.Karsten, Bernhardweg 1,- Ouddorp mevr. Terwogt—van Slooten, Oude Haven 18, Zierikzee Vriendelijk verzoek adreswijzigingen op te geven aan het secretaria.at Nieuwe Boogerdstraat 3, Zierikzee. Tel. 01110 - 2086 c ontributlebetaling De penningmeester verzoekt dringend diegenen, die hun contributie over 1972 nog niet hebben voldaan, dit alsnog te willen doen door storting op gironr. 390482 t.n.v. de penningmeester v.d. ver. '''Stad en Lande va SchouwenDuiveland" te Zierikzee. Ofwel door overschrijving op de bank rekening der vereniging bij de Nutsspaarbank aldaar. (Contributie vanaf 1 jan. '72 7>50 voor gewone leden, f. 2,50 voor gezinsleden en 2,50 voor jeugdleden) Cursus streekgeschiedenis 1973 De cursus wordt gegeven voor leden va.n de volgende verenigingen; Ver. Stad en Lande van Schouwen—Duiveland. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Haamstede. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, kring Schouwen-Duiveland Zeeuwse Volks Universiteit- Schouwen-Duiveland Maandag 15 jan.: L.J. Abelmann, gemeente-archivaris, Goes: Wat de bodem ons aan geschiedenis leert. (Men mag bodemvondsten meebrengen ter bespreking) Maandag 22 jan.: F. Beekman, Zierikzee: De historische geografie va.n Schouwen-Duiveland, land schap en bewoning van 1000-1500. Maandag 29 jan.: J.M.J. Lokker, Zierikzee: De Zierikzeese straatnamen. Maandag 5 feb.: C.M. van Hoorn, arts, Zierikzee: Iets over de geschiedenis van de geneeskunde, in het bijzonder over een beroemde Zierikzeese dokter. Enkele lezingen worden toegelicht met dia's. Plaats: Hogel van Oppen, Verrenieuwstraat 11, Zierikzee. Aanvang: 8 uur 's avonds. K-osten: 10,per persoon. Opgave: per giro op nr. 653391 t.n.v. F. Jansen, Haven Z ,-Z8, Brouwershaven. - 8 -

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 14