In de kerk trok vooral de aandacht het "buitengewoon fraaie laatgothische oksaal (1536/39). De gebrandschilderde ramen in het koor en het oudste glasraam van "Vlaanderen "de kroning van Maria" (1475) Het renaissance koorgestoelte (1 555) en het "beroemde schilderstuk, het z.g. "triptiek van Colibrant" (15e/begin 16e eeuw). Ook de kunstig gebeeldhouwde preekstoel, de marmeren altaren van St.Gom- maris en Maria benevens de schilderstukken van Rubens en Jordaens boei den het oog van de bezoekers. De 80 m. hoge toren van de kerk met de beiaard van 45 klokken en het na bijgelegen oudste gebouw van de stad, de St.Pieterskapel vormden het ein de van het bezoek aan de "stad van Felix Timmermans". Hierna werd de tocht per bus voortgezet via. Heist op den Berg-Averbode- Zichem, Scherpenheuvel - het Lourdes van België - met de O.L.V.-basiliek, de oudste kerk in barokstijl (1607-1627)? naar de "Oranjestad" Diest. Hier wachtte de warme maaltijd in de historische omgeving van het "Gast hof 1618" in het Begijnhof. Het menu was samengesteld, zoals dit in de 16e eeuw gebruikelijk was. üls concessie aan de tegenwoordige tijd was aard appelpuree toegevoegd en koffie na. Na de maaltijd volgde onder deskundige leiding van een gids een rondwande ling door het -Begijnhof met zijn schilderachtige straatjes, van ijzerzand steen gebouwde 14e eeuwse begijnhofkerk en zeldzame barokke toegangspoort (1671)-. Aansluitend een rondrit per bus, waarbij de voornaamste bezienswaardighe den getoond werden, als de diverse refugiehuizen van de omliggende abdijen. De lakenhal (1346), met ervoor een bombarde (15e eeuw kanon) van 5 ton smeedijzer. De formidabele verdedigingswerken van 1840-'5° aangelegd, te gen de Hollanders", zoals de gids benadrukte. Vervolgens een bezoek aan het museum in de middeleeuwse keldergewelven van het stadhuis, deels Romaans, deels Gotisch. Een uniek museum, bijzonder fraai van opstelling, met een rijke en kostbare collectie. Vooral "Het Laatste Oordeel", een schilderstuk uit de periode vóór van Eijck, had aller bewondering. Tenslotte bezichtiging van de gotische St.Sulpitiuskerk (1521-'34). Een der mooiste bouwwerken in' Demergothiek. (Gekenmerkt door de Kapiteelloze zuil,'waarvan deze kerk het oudste bekende voorbeeld is). De mooie 15e eeuwse glasramen en laatgotische koorbanken met hoogst inte ressant houtsnijwerk van slapende monniken, kreupele bedelaars en gymna stiek beoefenende duiveltjes trokken zeer de aandacht. Uiteraard had ook het graf van Philips Willem, de oudste zoon van Willem de Zwijger, op het hoogaltaar zeer bijzondere belangstelling. Nadat de excursieleden nog even gelegenheid hadden gekregen een consump tie te gebruiken, werd de terugreis te plm. 17?45 aanvaard. Ook dit jaar kan de vereniging dus weer terugzien op een zeer geslaagde dag. J.M.J.Lokkersecretaris. Wijzigingen in de ledenlijst (na 1 april 72) Overleden:- J.L. van Du iv end ijk, Zierikzee. Wij houden zijn gedachtenis in ere en blijven dankbaar voor de verleende steun. BedanktC. Koopma.n Czn.Zierikzee. (in het mededelingenblad nr. 14 abusievelijk vermeld a.ls J. Koopman/ Nieuwe leden: A.J. Rotte, Kerkring 63, Nieuwerkerk. Zld. Mevr. W.S. Burck-Granpre Molière, Wandeling 13, Zierikzee de heer en mevr. van Eek, Havenplein 24, Zierikzee - 7 -

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 13