St. Lieven nu, nam in Zierikzee een belangrijke plaats in. Van grote betekenis voor een abdij in de middeleeuwen waren niet al leen de goederen, maar bovenal de relieken. Daar de St. Baafs-abdij arm was aan rekielen, heeft men op het eind van de 10e eeuw maar eer heilige bedacht. Zo ontstond in 1007 de vita, het heilige leven gewijd aan Levinus. Bij de sloping van de St. Lievens Monsterkerk, na, de brand in 1832, ontdekte men de fundering van een centraalbouw, welke volgens v. Agt uit de 11e eeuw zou dateren en toen gewijd werd aan St.Lieven. In 1463 verkreeg de St.L.M. kerk als reliek een deel van de arm van St.Lieven. Philips de Schone en Johanna van Aragon schonken voor hun reis naar Spanje, (die zoals bekend, met Zierikzeese schepen werd gemaakt) in 1506 een triptiek aan de St.Lievenskerk. Dit drieluik, toegeschre ven aan Jacob van Laethem, waarvan het middenstuk het "Laatste oor deel" voorstelde enn de beide zijluiken de beide schenkers ten voe ten uit; vertoonde aan de achterzijde in grisaille, St.Lieven, de patroon der stad en St.Martinus. De beeltenis van St.Martinus heeft men wel in verband gebracht met de eerste (houten) kerk van Zierik zee. Terecht zegt Dr. Dekker dan ook: "Eerder moet de kerk van Zie rikzee aan een ander zijn toegewijd". Behalve het voorkomen van een St.Maarten- of houtkoperspilaar in de St.Lievens M. kerk, is er voor zover mij bekend met St.Maarten alhier geen enkele binding. Wel een tweede in de 11e eeuw bedachte heilige, St.Macharius, die met name alhier in het Gasthuis werd ver eerd. Nu doet zich evenwel dezer dagen een merkwaardig feit voor, dat de gemeente Wilrijk in België een antiek schilderstuk heeft aangekocht. Een werk van grote afmeting, uit de Vlaamse school (17e eeuw), voorstellend StBayodie de oprichting leidt van de kerk van Zie rikzee Op de achtergrond, taferelen uit het leven van de heilige. Dit schilderstuk zou wel eens de oplossing van het vraagstuk kunnen br e ng e n Bekend is, dat de St .Baafs-abdij reeds in 976 een kerk zou hebben bezeten, waarschijnlijk die van Zierikzee. Bovendien dat het gebrui kelijk was, dat de patroonheilige van de moederkerk (abdij van St. Bavo), overging op de dochterkerk (Zierikzee). Zodat de mogelijkheid geenszins is uitgesloten, dat de eerste (houter kerk van Zierikzee inderdaad aan St.BAVO zou zijn gewijd. Zierikzee, oct. 1972 J.M.J. Lokker VERSLAG VAN DE ZOMER-EXCURSIE VAN "STAD EN LANDE" NAAR LIER EN PIEST (België) Begunstigd door mooi weer, vertrok zaterdag 3 juni 1972, des mcrgens 8 uur, een record aantal van 80 deelnemers, vanaf het Kra,anplein te Zie rikzee, na,ar Lier en Diest. De excursie stond onder leiding van de he ren J.L.Braber en J.M.J.Lokker, resp. voorz. en secr. van Stad en Lande; waarbij gebruik werd gemaakt van een tweetal bussen van de fa.. v.Oeveren. Via de Zeelandbrug—Gtes—Putte-Antwerpen werd te 10 u. Lier bereikt, waar koffie werd gedronken. Vervolgens werd een korte rondwa.ndeling door de stad gemaakt, beginnende op de Grote Markt met het monumentale stadhuis, gebouwd in rococostijl dtor J.P.van Bauerscheit (1740-'45); de Belfort toren (1363), het Vleeshuis, Spaande kapel en enige fraaie gildehuizen. Vervolgens langs de Gevangenenpoortde Zimmertoren met zijn beroemd as tronomisch uurwerk, langs de Nete met middeleeuws graanpakhuis "de For tuin" naar de St.Gommariskerk (1425-1557)- Een der meest representatie ve vertegenwcordigers van de Brabantse h«»oggothiek.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 12