- 5 - zooals u zich. wel zult herinneren. Als hizonderheid kan ik er thans nog aan toevoegen; dat diezelfde Guy van Avesnes, "bisschop van Utrecht, voorkomt onder de voorouders van mijne echtgenoote. (zie; BIJBLAD van de Nederlandsche Leeuw,, dl. V, februari 1972). Naar aanleiding van de lezing die dr. C.Dekker in het vorige vereeni- gingsjaar voor leden en genoodigden.van "Stadsen Lande" in "Mondra- gon" heeft gehouden, schreef pastoor Noterdaeme mij .nog dd^ 6 mei '72 'het volgende; Zo zou de oude Brugse Sint-Donaas-kerk gewijd zijn geweest aan O.L.VrouweDaarmede kan ik niet instemmen! De oudste burchtkerk was toegewijd aan O.L.Vrouwezoals alle "burgkerken. In de 10de eeuw werd op een andere plaats - huiten de burcht - de Sint-Donaa,skerk gebouwd, die oorspronkelijk uitsluitend de relieken van St.Donaas bevatte en in de 11de eeuw - toen de burcht vergroot werd en de kerk in de nieuwe burcht kwam te staan - de titulatuur kreeg van O.L.Vrouwe en St.Donaas. - De StDonaaskerk werd dan aan zien als de burchtkerk. De primitieve burchtkerk werd later de Hei lige Bloedkapel. Zieriks-ee 1 juli 1972 dr mr H.P. S C H .A A P noot Over de vraag wie in 1084 de stichter is geweest van het Heerenhof te Zieriks-ee (ook wel 't Gravenkasteel geheeten), zie men; "Werd het Gravenkasteel van Zieriksee door Boudewijn van Rijsel gesticht?", artikel verschenen in het 3-maandelijkse tijd schrift "Notre Flandre - Zuidvlaams Heem" jgi 11, no. 4, 1963, bladz. 18. Hierin wordt.de mogelijkheid besproken, dat niet Boudewijn V van Vlaanderen de stichter is geweest, maar diens zoon, Ro brecht "de Bries", graaf van Vlaanderen, die in 1063 trouw de met de weduwe van Floris I, Geertruid van Saksen. Robrecht "de Fries" zetelde namelijk aanvankelijk in Middelburg, zijnde Walcheren een Vlaamsch leen, ja, deel van het Graafschap Vlaanderen. S./- WAS DE EERSTE KERK VAN ZIERIKZEE AAN ST.BAVO GEWIJD? Als in 776 Godebertus een deel van een domein schenkt, waarin zelfs e§n kerk is gelegen, heeft men voorheen altijd aangenomen, dat dit de kerk van Kerkwerve zou zijn. Dr. Dekker daarentegen is de mening toege daan, dat deze keigk in de kuststrook moet worden gezocht, mogelijk Haamstede of Burgh. Ook de St. Baafs—abdij van Gent beza.t in de 10e eeuw uitgebreide goe deren in Schouwen, benevens een kerk. Deze laatste kerk zgu, volgens Dr. D., waarschijnlijk in de buurt van de Gouwe gezocht moeten worden. En daar Zierikzee aan een kreek -van de Gouwe was gelegen, zou de in 976 genogmde kerk, de kerk van Zie rikzee kunnen zijn. Oude kronieken verhalen van de stichting van een kapel in 1151? die aan St. LieA^en was gewijd. t* O X j

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 11