4 - Ook uit deze knappe "bijdrage blijkt weer eens, hoe zeer de geschiedenis - en met name "de vroeg-middeleeuwsche geschiedenis - ten nauwste ver weven is, ja, als een geheel moet gezien worden, tusschen onze gewes ten.- Zeeland en Vlaanderen - en tusschen de aanzienlijkste geslachten van deze onze landen. Daarbij bendenke men natuurlijk steeds; dat het huidige Zeeuvs-Vlaanderen tot in den 80-jarigen oorlog altoos een in tegreerend deel uitmaakte van het Graafschap Vlaanderen, en dat de huidige eilanden Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Borsele, en (la ter ook) Tholen, vele eeuwen lang tot Vlaanderen gerekend werden als behorende tot Zeeland-beWestenscheldeterwijl de Schelde, de grens vormde (let wel! de Schelde was wat "wij tegenwoordig de Poster- schelde noemen), tusschen Vlaanderen en (neen! niet Holland) bet Burggraafschap Zeeland! Het is algemeen bekend, dat de Heeren van V o o r n e erfelijk, Burggraven van Zeeland waren en zulks reeds in een tijd, dat er van een Graafschap Holland nog geen sprake was; de latere Graven van "Holland" 'zaten toen nog "hoog en droog" in Kennemerland of in (West) Friesland. Pas Dirk V 1091) noemde zich voor 't eerst Comes Hol- landiae In 1057 kreeg Boudewijn V (gezegd; van Rijsel), graaf van-Vlaanderen, R ijk s.-V laander en in leen van het Duitsche Rijk. Rijks-V laandere n was a.1 het gebied gelegen ten Oosten van de (Ooster-)Schelde en dat gebied strekte zich uit tot aan de Maasmond en de Bornisse. Behalve Schouwen, vielen er dus ook onder; West-Voorne het latere Goeree) en Oost- Voorne het latere Voorne, tot aan de Bornisse). Zoo is het ook be-^ grijpelijk, dat oude kronieken vermelden; dat die Boudewijn V van Rijsel een Hëerenhof ('n curtis) stichtte in 1084 te Zieriksee (Zieriks-ee) De oudste Heeren van Voorne zijn waarschijnlijk voortgekomen uit de prae- feodale adel en behoorden tot de grootgrondbezitters in de diocees van het bisdom Utrecht. Zij verzwagerden al tamelijk vroeg aan de voor naamste geslachten van Vlaanderen; zoo is Heer Henric van Voorne in 1231 gehuwd met Ma.belia van Cysoing (van het geslacht der Cysoing's, pairs van Vlaanderen)terwjl hare zuster, Catherine van Cysoing huw de met Gerardus II Heer v'an Rode, en hun broeder Arnold van Cysoing huwde met Isabelle van Gistel, een ander zeer voornaam Vlaamsch ge slacht. Voorts was Hildegondis van Voorne (zuster van Heer Aelbrecht van Voorne, burggraaf van Zeeland), in eersten echt gehuwd met Costyn van Re nesse, die hoogstwaarschljk het Heeren hof te Zieriks-ee bewoonde, als plaatsvervanger (baljuw?) van den Burggraaf van Zeeland. Uit dit huwelijk Van Re nesse - Van Voorne stamt Jan van-Renesse, de held en strateeg in den Guldensporenslag bj Kortrjk, anno 1302. Welnu;- to-t de trouwste aanhangers van het huis'Dampierre en van den ouden Graaf van Vlaanderen, Gwjde van Dampierre, behoorde, behalve Jan van Renesse, ook ridder Jan I van Rodeuit het huis Schelderode; "Schelderode Vlaanderen trouw", schrjft pastoor Noterdaeme. "In 13Ö4 trok Gwjde van Namen (een jongere zoon van den ouden Graaf Gwjde van Dampierre) met zjn leger het noorden in", (ik citeer nu uit het artikel van pastoor J.Noterdaeme) - "In maart 1304 ver sloeg het Vlaams-Zeeuwse leger dat van Jan II van Avesnes op het eiland Duiveland. Guy van Avesnes, broeder van Jan II en bisschop van Utrecht, werd er gevangen genomen en veilig opgesloten op het kasteel van Wynendale in Vlaanderen." Dit a/lies en over den scheepsstrijd op de Gouwe tegen de galeienvloot onder Grimaldi en Payedroghe, schreef ik uitvoerig in 1970 in het "Mededelingenblad" van de Ver. Stad Lande van Schouwen-Duiveland

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1972 | | pagina 10