-4- De grote behoefte aan recreatieterrein, het aantrekkelijke woongebied en een aangepast, mede op het Nieuwe Waterweggebied leunende werkgelegen heid vormden de uitgangspunten. Ne waarde van Zierikzee als centrum met een historische binnenstad kreeg bijzondere aandacht. Yan den Nerghe wil de uitbreiding van Zierikzee gelijke tred laten houden met de res tauratie van de oude stad. Van belang acht hij de grote variatie in be bouwing en het afwisselend stratennet, waar het prettig winkelen is. Eerhart wil het moderne winkelapparaat ook onderbrengen in de oude stad en daarbij voldoende loop- en parkeerruimte creëren, evenwel zonder het aanzien van Zierikzee te schaden. Los adviseert de oude stad zoveel dit mogelijk is in tact te laten. Het hart moet echter goed bereikbaar zijn. Verder dient volgens deze student een deel van het centrum voor wandelaars als loopgebied bestemd te worden. Dichtbij dit loopgebied moet voldoende parkeerruimte zijn. Ir Petri geeft in Bouw als zijn mening, dat alle cursisten de woon- ontwikkeling van westelijk Behouwen hebben onderschat. Wat Zierikzee be treft merkt hij op, dat de plannen bij uitvoering tot gevolg kunnen hebben, dat de bestaande levenskrachten aan de binnenstad zouden kunnen worden onttrokken. Het plan-Los met het loopgebied in het winkelcentrum van Zierikzee werd door hem als het meest geslaagde aangemerkt. De commissie van beoordeling van de studieplannen droeg de heren Los en Eerhart voor ter toekenning van de Dr.Ir. Verhagen-prijs, De heer Eerhart werd deze prijs verleend. OUDE GRaVURL VAN DE ET, LIEVnKo klünUl'EHKuRK EN TOREn TE alERIKnBE VaN 1657 HERDRUKT. In het jaar 1657 werd een prent uitgegeven, waarop staat afgedrukt de bt. Lievens laonsterkerk van Zierikzee met de toren, zoals die is gebouwd en zoals die had moeten worden. Daar de koperplaat bewaard is gebleven, bestond de mogelijkheid nogmaals een aantal afdrukken te maken. De heer Joh. D. Scherft, etsdrukker te s-Gravenhageis erin geslaagd honderd zeer fraaie afdrukken op Oudhollands geschept papier van de oude koperplaat te maken in opdracht van de Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Gemeente te Zierikzee. Deze afdrukken {J2 cm. hoog en 59 cm. breed) worden thans in de handel gebracht voor de prijs van 25,- per stuk; exclusief de kosten van verpakking en verzending, waarvoor 2 gld. extra in rekening wordt gebracht. Het batig saldo van de verkoop der prenten wordt gestort in een fonds, waaruit zal worden bijgedragen aan een nader te bepalen doel, dat verband houdt met de restauratie van de Grote Kerk te Zierikzee. Na overschrijving van een bedrag van 27»- op postgirorekening nr. 151137 t.n.v. de Kerkelijke Ontvanger der Hervormde Gemeente te Zierikzee wordt de prent - zolang exemplaren daarvan voorradig zijn - u toegezonden. De voorraad gravures is thans nog 25 stuks. Wanneer de voorradige exemplaren zijn uitverkocht, zullen geen af drunken van de koperplaat meer worden gemaakt. NIEUWS VAN GEMEENTEN OP uCHOUWEN-DUIVELEND. BROUWERSHAVEN B r o u w e r s haven 22 mrt 1 966De gemeentelijke kleuterschool "De Blokkendoos" aan de "De Brouwerij "geopend. Architect de heer L. Beije te Veere. Aannemersbedrijf Gebrs. olager te brouwershaven. D. r ,e i s c h' 'o r Juni 1966. De boerderij "De Hoge Hoeve" aan het einde van de Zuidstraat, waarvan de restauratie bijna is voltooid, zal door de eigenaar worden verkoent. Architect de heer L. Beije te Veere. Aan nemersbedrijf L.C. Bom te Burgh.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1966 | | pagina 4