-2- De graven van dsAbraham Eierens (1658), schout Corn. Bolle (1753) en zijn vrouw Theresia Tromp (1729)» de secretaris van Haamstede Paulus Waays (1696) e.a. lagen in de eigenlijke kerk. Daarbuiten-waren die van de burgemees ters C. Vis...(.1.82.9-)en.. -Lie-v-e-n -L-e-en de r-t--iBolle -(-1"857!-""ëVaZT Als wij ons even realiseren in welke toestand een kerkgebouw en de graven verkeerden in het eerste kwart van deze eeuw dan kunnen'-wij zeker zeggen dat '50' jaar later deze monumenten met veel zi.org en achting worden geconserveerd. Misschien -kan hier worden vastgesteld, dat de openbare mening de verwaarlozing van een oud gebouw en de daaraan 'Verbonden be schadiging van graven niet meer zou tolereren. ZIERIKZEE 4.nov.19ó5 Ir. M.A. G-euze, algemeen voorzitter van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij opent de....Lagere-landen- tuinbouwschool"Dè Kluut" in de Caustraat. 23 nov.1965 De heren -C.J. van Westen, G.M. Bij" de Vaate en J. Romeijn, oud- best'uursleden van de vroegere boerenleenbanken "te Nieu-werkerk Zi.erikz.ee en Ouwerkerk, openen de niéuwe Ooó'p. Raiffeisenbahk "Zierikzee e.o-.Havenplein 4» Architect C.B. Bo.gaerds te Humans dorp. nov1 965< Bij het opruimen van de zolder van het stadhuis zijn de "stenen der wet" gevonden, die oudtijds -a-an—de gev-el- van het stadhuis hebben gehangen. Waarschijnlijk zijn deze stenen, bij de restauratie van de voorgevel in het einde van ae 1 Be èeuw''verwijderd 4 febr.1966 De Commissaris der Koningin in Zeeland mr. J* van Aartsen opent de nieuwe Sociale Werkplaats aan het Industrieterrein. 8 febr.1966 De gemeenteraad gaat akkoord met de financiering van de res tauratie ..van dg.,parterre vanhe-t-s-ta-dhu-is. Hxerdoor zal binnen enige jaren hier een ontvanghal zijn, zoals in een dergelijk openbaar gebouw past. 15febr.1966 Burgemeester S. Francke van Middenschouwen, vice-voorzitter van de Raad van Beheer van de Waterleiding Maatschappij "Schouwen-Duiveland"slaat de eerste paal voor de bouw van het kantoor en magazijn van de waterleiding in de Lange Hobelstraat. Architect prof. ir. P.K.A. Penni-nk. febr. 1966 De gemeente Zierikzee koopt het ■p-and--0ude Haven 51 (vermeld op de Monumentenlijst) waarin de Dienst Gemeentewerken is gehuisvest, febr. 1966 De molen "De Haas" (gebouwd 1727) op het Bolwerk is do.or de eigenaar verkocht aan een particulier të Nijmegen. en zal worden ingericht als vakantiewoning. NIEUWE.LEDEN: De heren: M.C. Boot, Laan 16, Renesse. P.J. Boot, Provincialeweg 14, Kerkwerve. M.P. dë Bruin, Essenlaan 27, Middelburg. Mr. a. Gast, Schuitkade 5, Brouwershaven. J.K. Joppe, P.D. de Vosstraat 7, Zierikzee. J.C. Korteweg, Dovenetélweg 57a, .Loosduinen. II.J. Simons, ïïo.ge Zoom 186, Renesse. S. van der Veen, Julianastraat 60, Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1966 | | pagina 2