BIBLIOGRAFIE. Aitzema, L. van Saken van Staet en Oorlog. 's-Gravenhage 1669-1672. Allen, P.S. The Age of Erasmus Oxford 1914 Baumann, E.D. Johan van Beverwijk in leven en werken. Amsterdam 1910. Beets, N. Leven en karakter van J.H. van der Palm. Haarlem 1842. Beverwijck, Johan van. Van de Wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. Dordrecht 1643. Bie, Cornelis de. Het gulden cabinet van de edel vrij schilderkonst. Antwerpen 1661. Bientjes, Julia. Holland und der Hollander im Urteil Deutscher Reisender. (1400-18(X)) Groningen 1967. Birch, Una. Anna Maria van Schurman, Artist, Scholar, Saint. London 1909. Boer, B. De Emblemata van Jacob Cats. Referaat Afd. Nieuwe Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen 1971. Bol, LJ. Een Middelburgse Breugelgroep. in: Oud-Holland 1958, p.59-78, 128-144. Bredius, A.Künstlerinventare. Urkunden zur Geschichte des Hollandischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhundert. Breevoort, J.Vader Cats en de vrouw, een boek voor gehuwden en voor hen die zich tot het huwelijk bereiden. Kampen 1915. Brink, J. ten Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. Haarlem 1897. Busken Huet, C. Literaire fantasieën en kritieken. Haarlem 1868. Capellen, A. van der. Gedenkschriften 1621-1654. Utrecht 1777. Cats, J.Alle de Wercken. Amsterdam 1665. In het notenapparaat zijn de opeenvolgende onderdelen met Romeinse cijfers aangegeven: I. Sinne en Minnebeelden. II. Selfstrijt. III. Houwelick. IV. Galathea. V. Spiegel van den Ouden en Nieuwe Tijt. VI. Trouringh. VII. Ouderdom en Buytenleven. VIII. Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden. IX. Doodtkiste voor levendige. X. Tachtigjarig leven. Cats, J. Alle de Wercken. Amsterdam/Utrecht 1700. Gedachten op slapeloose nachten- mitsgaders Tweeëntachtigjarig leven zijn uit deze editie geciteerd als XI. Cats, J. Houwelick. Middelburg 1625. Cats, J. Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag. Studies naar aanleiding van de herdenking op 12 september 1960 op verzoek van het desbetreffende comité bijeengebracht door Pieter Minderaa. Zwolse Reeks voor Taal en Letterkundige Studie. Zwolle 1962. Douma, A.M.H. Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw. Elias, J.H. De Vroedschap van Amsterdam. Amsterdam 1923. Erasmus, Brieven van Erasmus. Ed.O.Noordenbos en T.van Leeuwen. Utrecht 1960. Erasmus. Lof der Zotheid. Utrecht 1969. Erasmus, Samenspraken. Utrecht 1961. Erasmus, Voordrachten gehouden ter herdenking van den .terfdag van Erasmus op 10 en 11 juni 1936 te Rotterdam. 's-Gravenhage 1936. Es, G.A. van. Cats als moralist en als dichter. In: Aandacht voor Cats. Zwolle 1962. Feenstra, R. en H.Klompmaker. Le Statut des Etrangers aux Pays Bas. In: Les Editions de la Libraire Encyclopedique. Brussel 1958. Fockema Andreae, SJ. Jacob Cats en de landaanwinning. In: Aandacht voor Cats Zwolle 1962. Forbes, W.A. Antiek bestek. Bussum 1969. Fouw, A. de Onbekende Raadpensionarissen. 's-Gravenhage 1946. Franken, D. Adriaen van de Venne. Amsterdam 1878. Gelre, P. van Vrouwenlof aen mejuffrouw C.K. Leiden 1646. 86

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 88