J. Kluiver HET GEZIN IN DE "GOUDEN EEUW- DE OP- EN AANMERKINGEN VAN VADER CATS. Eén van de opvallendste kanten van Cats is wel zijn interesse in problemen, die het gezinsleven raken.Dedichter uit Zeeland toont hier duidelijk overeenkomst met Erasmus en Van der Palm. Ondanks een voorname positie, een druk bezet bestaan en een opgaan in het culturele leven van hun tijd is er een intense belangstelling voor het gewone, dagelijkse leven. Merkwaardig is dat hun op- en aanmerkingen, hun raadgevingen en vermaningen in brede kring grote waardering oogsten en Cats zelfs de erenaam "Vader" bezorgen. De verdiensten van Erasmus inzake opvoedkundige vraagstukken worden o.a. door Cats geroemd en geprezen. "Plomp" en "qualick gemaniert" zou hij geweest zijn, als de schoolmeestersvrouw uit Zierikzee hem niet door voorbeelden, die strekten de goede zeden van Erasmus had bijgebracht.! 1) In betrekkelijk korte tijd is de taalbarrière van het latijn voor geliefde werkjes als De civilitate morum puerilium geheel uit de weg geruimd.(2) Met Cats en Erasmus mocht ook Van der Palm zich in een grote populariteit verheugen bij het behandelen van situaties in gezinnen in zijn meest gelezen studie, de Bijbel voor de Jcugd.(3) Een verschil met eerstgenoemden is het feit dat men in de negentiende eeuw zich afvraagt of de bekende redenaar en hoogleraar niet al te erudiet is om zijn denkbeelden ook bij de jongeren ingang te doen vinden.(4) Bij Cats en Erasmus is de "geleerdheid" eerder een voor- dan een nadeel. Kenmerkend voor Cats, Erasmus en Van der Palm is het zoeken naar harmonie. Hoe verschillend de tijden, waarin zij leefden ook mogen zijn een constante factor is toch de wijze, waarop zij op de zaken reageerden. Bij alle drie is sprake van een "Erasmiaanse" levenshouding. Rede en redelijkheid zijn typerende factoren. Bezien vanuit het gezichtspunt van de langdurige, Nederlandse traditie van het christelijke humanisme van Erasmus van Rotterdam hebben de ideeën van Cats over het zestiende en zeventiende eeuwse huisgezin ook voor onze tijd zeker nog hun waarde DE"GOUDEN EEUW" Het meest algemene kenmerk van de eeuw, waarin Cats publiceerde, de voorspoed zorgde voor wat het gezinsleven betreft voor een vrij complexe situatie. Er is een staat van welvaart, die iemand als Cats veel stof tot schrijven gaf. Enerzijds lijken de mogelijkheden voor handen te zijn het leven veel beschaafder en aangenamer te maken, maar anderzijds lijkt de rijkdom een groot gevaar voor de beproefde, ouderwetse deugden en levenswijzen, zonder welke een maatschappij in verval raakt. "Progressieve" en "conservatieve" gedachten spelen duidelijk dooreen.Rekening houdend met het feit dat Cats godsdienst en een christelijke levenswandel zeer hoog aanslaat en bedenkend dat dit gegeven evenzeer iets van algemene aard is, willen wij eerst nagaan welke invloed de "Gouden Eeuw" naar het idee van Cats op gezin en maatschappij uitoefende of zou moeten uitoefenen. Een vlaag van idealisme en hoog gestemde verwachtingen en enthousiasme met betrekking tot de eigen tijd treffen we bij Cats als debuterend dichter in 1618 in zijn opdracht aan de Zeeuwse jonkvrouwen, die vooraf gaat aan de Sinne- en Minnebeelden. Glorieus kondigt hij een nieuw tijdperk aan. Hij wijst als het ware op het aanbreken van een "Gouden Eeuw". De "stilstant van Wapenen", het Twaalfjarig Bestand is het keerpunt. Met een vingerwijzing naar Holland, waar een hoop volk binnen de muren is, waar overal steden uitgelegd worden doordat men zich meer op de nering dan op de oorlog toelegt, waar rijkdom heerst en het culturele leven met mensen als Heyns, Brederode en Hooft een hoge vlucht neemt ontvouwt Cats ook voor Zeeland dergelijke perspectieven.(5) Afkeer van de oudere generaties betoont Cats daarbij niet. Mild is zijn oordeel over de ouders van de "plompe" en "kwalijk gemanierde" jeugd uit het einde van de zestiende eeuw, die verstoken bleef van de Rénaissance idealen van Erasmus. Ook zij zijn ongemanierd. 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 51