30. "Als ick dencke dat Cats belooft hadde het project soo te stellen dattet een ieder soude behagen en dattet nochtans soo scherp en bitter gingh valt mij in het spreeckwoortrwacht u voor de catzen, die vóór licken en achter cratzen". Rogge, Brieven Uytenbogaert III.3E.21. 31. Ibidem. 32. Smilde, Jacob Cats in Dordrecht, 64. 33. Ibidem, 245. 34. Ibidem, 269. Hierbij moet worden aangetekend dat Cats weinig blaam kon treffen. De zevende juni werd dit request bij Cats thuis bezorgd en reeds op de veertiende juni bracht Cats het in bespreking op de Statenvergadering. 35. Deze apologie was gericht tegen de Contra-Remonstranten, die de Remonstranten er van betichtten Socinianen te zijn; zij was gezonden naar de Staten van Holland. 36. Rogge, Brieven Uytenbogaert, III, 3e, 291, 292. 37. Ibidem. 38. Ibidem, III, 3e, 428, 429. 39. Ibidem. 40. Smilde, Jacob Cats in Dordrecht, 63. Op deze plaats wordt de resolutie van 8 juni 1630 aangehaald,waaruit blijkt hoe de stad Dordrecht Cats verbiedt de vergadering een besluit te laten nemen over het bijeenroepen van een synode.Cats zelf verklaarde :"als dat hij in de qualité van pensionaris wesende in dienst ende eedt der Stadt Dordrecht sonder dienthalven eenigen eedt aent landt te hebben gedaen, ofte eenige instructie van 't selve te hebben beswoorenals doordien de Heeren van Dordrecht niet goedt en sijn vindende dat contraire hare intentie werde geconcludeerd". 41. Hoewel de diplomaat in Zweedse dienst, Appelboom, Cats een "religionaire noemt, "c'est a dire, Calviniste sevère" (geciteerd bij Vreede, Geschiedenis Nederlansche Diplomatie 2e gedeelte, 2e stuk, bijlage XIX). 42. Dit in tegenstelling tot het oordeel van prof. mr. L.W.G.Scholten in: 'Aandacht voor Cats', waar hij zegt; de remonstranten zagen in hem de verdediger van de vrijheid van godsdienst. 41. Resolutie van de Staten van Holland, 5,6,7, december 1629; resolutie 5 december 1630. 44. "Want siet in eenigh zijn daer zijn u vaste banden Maeckt dat u binnenslandts geen wrevel om en roert Vermits een grage wolf op uwe kudden loert" Cats, Alle de Wercken, V, 3e, 36. 45. Resolutie 15 mei 1630:"Doch en sal hem niet vorderen eenige correspondentien te houden, mondelinge of bij geschrifte, met koningen, princen, vorsten, republieken, steden, gemeenten, ambassadeurs, agenten, nochte andere binnen ofte buyten den lande van saken die secreet sijn ende den staet van den lande aengaen, ten ware sulks bij expressen resolutie van de Staten worde geordonneerd. 46. Waddington, La Republique des Provinces Unies. 45. Vreede. Nederlandsche diplomatie III, voorwoord VIII. Sinds de dood van Oldenbarnevelt waren de bevoegdheden.van de raadpensionaris op het gebied van de buitenlandse zaken danig besnoeid. Bij de herverkiezing van Duyck in 1626 werden de mogelijkheden weer enigzins verruimd. 47. Resolutie Staten van Holland 5 juni 1630. 48. Resolutie 11 december 1630 "doch onder expresse reserve dat promptelijck, immers weynich tijdts na de gedane nominatie geprocedeert sal worden tot electie ende anders niet..." 49. Voor de uitslag van de stemming noot 1. 50. Flias, Vroedschap Amsterdam, 92. 51. Rogge. Brieven Uytenbogaert. III, 4e, 1. "Ick kan mij niet genoegh verwonderen over die van Salem(d.w.z. Amsterdam, dat sij op die vogel (d.w.z.Pauw) vallen en niet veel liever Alphaes meest toegeven (d.w.z. Frederik Hendrik) dewijle doch hare welstant meest van Alpheo dependeert, en die groote peryckel loopen sou, indien die vogel daertoe gevordert werd." Ibidem III,3e, 463. 164; "Voorts mishaecht velen dat Salem de saecke daerna schijnt aen te leggen dat de steert geooghde vogel (Pauw) dien staet soude weghdragen, daerin vele verre 97

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 99