NOTEN BIJ: E.H. WATERBOLK, VAN BIERVLIET NAAR ZORGVLIET EN VERDER. 1. Rijksarchief Gent, Inventaris M. Gijsseling, Archief Bisdom. 2. R.A. Gent, Archief Bisdom B 4816, Viglius aan Cornelis Breydel, Brussel 31 oktober 1565 "Je me souviens autrefois avoir vu le don que d'icelles églises l'empereur Baudouin de Constantinople, soubs le seau d'or, a fait a celle de saint Bavon..." 3. Fockema Andreae, Cats en de landaanwinning, 148, n.l. 4. R.A. Gent, Archief Bisdom K 8954. J. Cats aan het kapittel van St. Baafs. Middelburg 17 september 1619. 'Admodiatie' betekent een bepaalde pachtverhouding. 5. Meertens, Letterkundig leven, 254. Van Es, Cats als moralist, 14. 6. Bijvoorbeeld in"Aenspraecke tot den leser" in de uitgave Rotterdam 1627: "Wij meijnen verstaen te hebben dat bij sommige lesers eenige van dese boucken gevonden worden, die, even sooverre als het eerste deel sich verstreckt, opte snede al vrij wat afgesleten ende ontverwet zijn, maer in vordere deelen noch verschende nieu.." 7. Goekoop, Cats laatste refugium, 184, n.3; in 1643 koopt Cats grond, het huis was ih juli 1652 klaar. 8. R.A. Gent, Inventaris Bisdom K 8952. 9. Hooft, Brieven, 11,32. 10. Vredius, Genealogia, I, 208. Vriendelijke verwijzing van prof. W. Prevenier uit Gent. Olivier van Wree heeft het document, zoals hij aangeeft in de kantlijn uit "Arch. S.Bav.Gand". Het is gegeven te Biervliet in het jaar 1269, mei "in het dertigste jaar van ons Rijk" - Imperii nostri anno tricesimo. 11. De directeur van de bibliotheek der Vereniging tot bevordering van de belangen des boekhandels was zo welwillend mij xeroxcopieën van titel - en eerste bladzijde te sturen. 12. Algemene Konst en Letterbode, 1859 (71) N.R.6,132,133. 13. D.w.z. Boudewijn, eerste westerse keizer van het zgn. Latijnse Rijk als Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen. 14. Als noot 12 en N.Ned.Biogr.Woordenboek III,kol.188,189. 15. Schlumberger, Sigillographie, 170 en pl.VII, 5 en 8 waar een in type en legenda gelijk zegel is afgebeeld. Ook deze verwijzing dank ik aan prof.W.Prevenier. Schlumberger, 170 0.m. "Bulle d'or, de 0,037 de diamètre environ, consistant en deux fines lamelles soudéés. Elle est appendue par des lacs de soie rouge a une charte délivré par Baudouin II a Biervliet..." 16. Prevenier, Oorkonden, 1,476,477. In II pl.XXX nr. 67 en 68, gouden bullen van Boudewijn IX, keizer van Constantinopel. Wie kennis neemt van deze twee delen zal de in de tekst geciteerde uitdrukking "gesystematideerde liefhebberijen" niet gebruiken. 17. Het British Museum deelde mij mee dat Boone de oorkonde in 1857 voor eigen rekening kocht en deze in 1859 aan het Britisch Museum doorverkocht. NOTEN BIJ: E. VAN ROOSMALEN-MANN, CATS'ILLUSTRATOR: ADRIAEN PIETERSZ VAN DE VENNE. 1. Meertens, Letterkundig leven, 293. 2. Verreweg de meeste illustraties zijn van Van de Venne's hand; zie voor een volledige lijst, ook voor de namen van de graveurs: Franken, Adriaen van de Venne, 103-108. 3. De Bie, Het gulden Cabinet, 234-236. 4. Bol, Een Middelburgse Breughelgroep, 60. 5. Hoogenwerf, St. Lucasgilden, 206. 6. Knuttel, Das Gemalde des Seelenfischfangs, 10. 7. Wurzbach, Künstlerlexicon, II, 758-760. 8. Franken, Adriaen van de Venne, 8. 9. Bol, Een Middelburgse Breughelgroep, 59. 10. Bredius, Kiinstlerinventare, II, 378. 11. Ising, Een schilder-dichter, III, 130, 131. 12. Van de Venne, Tafereel van Sinnemai, 5. oo

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 91