Geijl, P. Geschiedenis van de Nederlandse Stam. Amsterdam 1961. Goekoop, A. Cats' laatste refugium "Sorghvliet". In: Aandacht voor Cats.Zwolle 1962. Groen van Prinsterer, G. Archives ou correspondance inédite de la maison d'Oranje-Nassau. Leiden 1841-1847. Grotius, Briefwisseling van Hugo Grotius ed. P.C. Molhuyzen, B.L. Meulenbroek 9 dln. 's-Gravenhage 1928-1973 Grote Serie 64,82,105,113,119,124,130,136,142. Holland, Gedrukte Resolutieën van de Staten van Holland en West-Friesland. Hooft, P.C. Brieven. EdJ.van Vloten. 1855-1857. Hoogenwerf, GJ. De Geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland. Amsterdam 1947. Huizinga, 1. Erasmus. Amsterdam 1924. Huizinga, J. Nederlands beschaving in de 17e eeuw. In: Verzamelde Werken. Haarlem 1948. Huygens, Constantijn. Briefwisseling. EdJ.A.Worp. Rijksgeschiedkundige Publicatien Grote Serie nr. 15,19,21,24,28,32. 's-Gravenhage 1911-1917. Ising, A. Een schilder-dichter uit de zeventiende eeuw. In: De Gids 1889 dl.3. Jonctijs, D.Rosliins Oochies ontleendt. Dordrecht 1639. Jonctijs, D.Toneel der Jalouzijen. Rotterdam 1666. Jonctijs, D. Hedendaagse Venus en Minerva of twistgesprek tusschen dezelfde. Dordrecht 1641. Kalff, G. Studiën over Nederlandse dichters der Zeventiende eeuw. Haarlem 1915. Kluiver, J. Erasmus als opvoedkundige. In: Brabant, jrg. 1970-1. Knappert, L. Verloving en huwelijk in vroeger dagen. Amsterdam 1914. Knuttel, G. Das Gemalde des Seelenfischfangs von Adriaen Pietersz van de Venne. 's-Gravenhage 1917. Krul, J.H. Minnespieghel ter deughden bestaende in verscheijde Minne-beelden, Minne-wetten, soetgevoysde Liedtjens, en de comedien (waer van eenige getrocken uijt de Franse Astrea vertoonende als spiegels den minnenden jonckheijt om haer aen te wijsen de middelen tot een eerelijcke vrijagie, waarbij gevoeght is voor een tweede deel de weghwijser ter deughden. Amsterdam 1622. Margolin, J.C. Douze années de bibliographie Erasmienne (1950-1961) Parijs 1963. Margolin, J.C. L'inspiration Erasminene de Jacob Cats. In: Nationale Erasmus Herdenking, Handelingen. Brussel 1970. Meertens, PJ. Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en eerste helft van de 17e eeuw. Amsterdam 1943. Nauwelaerts, M.A. Erasmus. Bussum 1969. Noordam, N.F. Cats als volksopvoeder. Pedagogische Studiën XXXVIII(1957). Noordenbos, O. In het voetspoor van Erasmus. Den Haag 1941. Obreen, D.O. Archief voor Nederlandse Kunstgeschiedenis. Rotterdam 1879-1880. Palm, J.H. van der. Bijbel voor de jeugd. Leiden 1811-1834. Prevenier, W. De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206) I. Diplomatische inleiding. Brussel 1966. Il.Uitgave Brussel 1964. Renaudet, A. Etudes Erasmiennes (1521-1527). Parijs 1939. Richelieu. Lettres. Paris 1853-1877. Rogge, H.C. Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Uytenbogaert. Utrecht 1874. Rosenberg, J.Slive, t. Ter Kuile, E.H. Dutch art and architecture. 1600-1800. Pelican Art History 1966. Schlumberger, G.L. Sigillographie de l'Orient Latin. Paris 1943. Schneider, E. Das Bild der Frau im Werk des Erasmus von Rotterdam. Bazel 1955. Schotel, G.DJ. Anna Maria van Schurman. 's-Hertogenbosch 1853. Schroder, A. De moderne mensch in Erasmus. Leipzig 1919. Schurman, Anna Maria van. Dissertatio de Ingenii muliebris ad doctrinam e meliores litteras aptitudine, accedunt quaedam epistolae, ejusdem argumenti. Leiden 1643. Smilde, H. Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636. Groningen 1938. Smit, W.A.P. Het Geestelijk Houwelick van Jacob Cats. In: De Nieuwe Taalgids, 37e jaargang 1943. 87

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 89