ook meisjes plezier hebben in musiceren en zingen.(90) Eerst tijdens het huwelijk raken de zeer gewaardeerde luit en clavecimbel op de achtergrond.(91) Zijde, fluweel, wol en sajet verschaffen jongelui van beiderlei kunne eveneens vreugdevolle momenten. Een eigenhandig gemaakte kraag, een dito "neus-doek", die met kant afgewerkt is, borduurwerk of een op het raam vervaardigd kleed, waarop twee namen voorkomen van eigen hand zijn geliefde presentjes van meisjes aan jongens.(92) Advies van Cats is in feite dat bovengenoemde practische ontspanning aangevuld wordt met een soort huishoudschool. Moeder en vrouw zijn leert men. Als vrijster dient de moeder haar dochter vertrouwd te maken met de geheimen van de keuken. Verachting is daarbij niet op zijn plaats. Vrouwen van aanzien schaamden zich niet om zelf iets smakelijks in een pan te bakken.(93) Bedacht moet worden dat niemand de kunst van het koken van de ene dag op de andere leerde: "het komt van langer handt en niet op eenen dagh.(94) Buitenshuis op de markt dient men in de jeugd al te leren hoe men verstandig inkopen doet. Aan boekenwijsheid heeft men op dit terrein niets. Wat wel en wat maar beter niet gekocht kan worden tijdens de markt-gang leert men slechts van iemand met veel ervaring in de practijk.(95) Al werkend zelf een huis bestieren, met overleg zelf voor geval van ziekten en ongelukken een huisapotheek inrichten en zorg dragen voor een goede sfeer acht Cats een belangrijke taak voor de vrouw.(96) Bijzondere appreciatie is er voor de intellectuele en artistieke gaven van Anna Maria Schurman op het gebied van vreemde talen, letterkunde, schilderen, tekenen en muziek.(97) Naar het schijnt is zij evenwel te zeer een "wonderkind" geweest om andere meisjes, maar ook jongens tot een voorbeeld te zijn. A-artistiek, dom en enkel maar geschikt voor huishoudelijke taken zijn meisjes en vrouwen naar het oordeel van Cats zeker niet. Genoegens, ongenoegens en air van de jonge juffers alsmede hun plaats in het huisgezin zijn duidelijk. Sterk zijn zij aan huis gebonden. Groter vrijheid en bewegelijkheid hadden waarschijnlijk de wat jongere broers en zussen. De opvallend prachtige kledij, waar Cats melding van maakt vormde bij hen ongetwijfeld een belemmering bij het spelen.(98) De mode-popjes in het klein, Cats' "ondergeblevene quele-balcxkens". hollen niet onbezorgd naar buiten zoals de andere kinderen.(99) Zeer de vraag is het echter of men bij een passage als "men hoort de trommel slaen, men siet de kinders dansen" bij de beschrijving van de gekranste gilde-os, die feestelijk door de stad gevoerd wordt of bij het tafereeltje van twee kleine vechtende jongens, die door een strenge vader uit elkaar gehaald worden niet mag denken aan kinderen uit de rijkste huizen.(lOO) De meeste van hen hadden de straat vermoedelijk ook wel als speelterrein. Van algemene aard is althans de opmerking dat kinderen veeltijds tot spelen zijn genegen er er vóór het vallen van de avond niet aan denken om naar huis te komen.(lOl) De raad om kinderen spelenderwijs latijn bij te brengen verschaft nog meer zekerheid, dat lang niet elk kind van voorname ouders een armzalig mode-popje was. Onder het hoepelen en bij het bollen in het veld moet het onderricht plaats hebben.(102) Zoals Cats zelf spelen deze kinderen gewoon buiten. (103) Het heeft iets goeds.(104) Vrij liefelijk zijn over het algemeen de indrukken van Cats over de allerkleinsten in het gezin. Er is genegenheid en zorg. Bij het foei-lelijke echtpaar, dat een wonderschone baby krijgt en in het huisgezin, waar de moeder absolute stilte voor haar zuigeling eist en geen vlieg in huis mag Komen is men geheel en al voorbereid op de komst van de baby. Aan hygiene wordt veel aandacht besteed.(105) Verwonderd kan Cats toezien hoe een kind, dat onbedaarlijk schreit en door anderen met strelen niet tot rust te krijgen is bij de moeder op schoot meteen kalmeert en in een zoete slaap valt.(106) Onopgemerkt blijft het hem niet hoe een bezorgde moeder, die nachten achtereen bijna niet heeft geslapen vanwege aanhoudend huilen van het kind bij een enkel lachje van de baby alle moeite en zorg dadelijk vergeet.(107) Uit het gezegde dat men een kind wel wat te veel kan wiegen, zou men kunnen afleiden dat babies in bepaalde gevallen op een enigszins ongezonde manier zelfs wat al te veel in de belangstelling stonden.(108). Andere beelden sluiten hierbij aan. Het "weelde-kind", dat al spelend bij een korf vol kleine bijen terecht komt, en met zijn boogje op de beestjes gaat schieten, maar eerst gestoken 58

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 60