jonge huwelijksrijpe vrouw, die reeds contacten heeft met jongemannen, en Bruyt, dat is hei verloofde meisje. In alle drie de stadia geldt het bewaren van de maagdelijke eer al; essentieel. Men zou geneigd zijn uit de nadruk waarmee Cats dit voortdurend beklemtoont te concluderen dat men het hiermee in zijn tijd niet zo nauw nam. "En ghy, o vlugge maeght, als uwe druyven rijpen, Soo laetse nimmermeer, als by haer steeltjen grijpen: Doch als een eerbaer hant u soeten vruchten pluckt, Segh dan: God hebbe danck, het is my wel geluckt!"(44) Cats ondersteunt zijn betoog met allerhande voorbeelden van meisjes die hun eer voortijdig verloren. Hij is wel van mening dat er, in alle eerbaarheid, een mogelijkheid moet zijn tol kennismaking en omgang. De keuze van de partner is voor Cats belangrijk genoeg om er veel aandacht aan te besteden, daar dit een keuze voor het leven is. In het algemeen meent hij: "Een ieder trouwe sijns gelijck, Het jonck met jonck, en rijck met rijck".(45) Wat betreft leeftijd acht hij het onverstandig dat te grote verschillen bestaan. Een goede huwelijksleeftijd is voor een meisje 21 jaar, voor een man 28 jaar.(46) Cats is wat soepelei omtrent verschil in bezit en stand. Eventuele ongelijkheid hierin kan op een andere manier gecompenseerd worden. In deze kwestie is hij het volkomen met Erasmus eens, die hij zelf: in zijn betoog aanhaalt: "Ten anderen soo staen de wijsen toe, dat d'ongelijckheyt in een sake (als van adel rijckdom, of diergelijcke) aen deen sijde wesende, door andere saecken var weder-sijde (als kunsten, geleertheyt, ofte diergelijcke) kon worden gelijck gemaeckt,..."(47) Een verschil dat niet overbrugd kan worden is het verschil in geloof. In de dialoog over "Spaens Heydinnetje" waarschuwt Sophroniscus: "...Voorwaer indien men op eenige gelijckheyt in de saken van trouwen behoort U letten, de gelijckheyt in het stuck van Godsdienst is verre boven al te wegen, sonde eenigheyt in de welcke geen...over-een-komste in't opvoeden van de kinderen, maer dagelijcks stoffe tot onruste en oneenigheyt;"(48) Wat betreft de invloed der ouders op de keuze van de partner meent Cats dat deze wel he recht hebben om te beslissen, maar hij acht het onverstandig om hun kinderen tot eer huwelijk te dwingen, daar dit op genegenheid gebaseerd moet zijn. "Ick rade dat de vader-maght. Indesen deele sy versacht, En dat men noyt met onverstant Haer dringe tot den echten-bant,"(49) Het is zeer onverstandig een huwbaar meisje om wat voor reden dan ook niet te laten trouwen. De natuur moet haar loop hebben. Hoe onnatuurlijk de ongehuwde staat is bewijzen oude vrijsters.(50) Erasmus merkte dit ook reeds op in zijn colloquium "Virgu Misogamos".(51) 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 40