BULLETIN van de WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van het KONINKLUK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN waarin opgenomen MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSE VERENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Redactiesecretariaat: Rijksarchief in Zeeland, St.Pieterstraat 38 Middelburg t.a.v. drs. R.L. Koops, tel. 01180-12767 Abonnementsprijs: ƒ.1250 per jaar. Te storten op postgiro 3719924 t.n.v. Werkgroep Historie en Archeologie Vroonlandseweg 3b, Kapelle Bijdragen voor het Bulletin kunnen worden ingezonden bij het Redactiesecretariaat. Het Bulletin is een uitgave van de Werkgroep Historie en Archeologie. Men kan zich als lid van de Werkgroep aanmelden bij de secretaris van de Werkgroep L.A. De Witte, Seisdam 24 te Middelburg. Ook leden van de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek ontvangen het Bulletin. Men kan zich als lid van deze Vereniging aanmelden bij mevr. EJ. van den Broecke-de Man, Boulevard de Ruyter 194 te Vlissingen. Lidmaatschap van het Zeeuwsch Genootschap is in geen van beide gevallen noodzakelijk. VASTE MEDEWERKERS VAN HET BULLETIN: Regionaal-historische Bibliografie: PJ. Aarssen/G.E. Lankester Archeologisch nieuws: ir. J.A. Trimpe-Burger (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek) A.M. Dumon-Tak (Archeologisch Werkgemeenschap Nederland afd. Zeeland) Monumentennieuws: irj. Snoey (Middelburg) B.Oele (Noord en Zuid-Beveland) LJ. Zondag (Zierikzee) JJ.A. Franssen van de Putte (Schouwen-Duiveland) J.P.B. Zuurdeeg (Tholen) PJ. Brand (Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen) G.A.C. van Vooren (West-Zeeuwsch-Vlaanderen) F.D.M. Wemaes (Molens in Zeeland) J.H. Kluiver (Orgels in Zeeland) Afl. 28 voorjaar 1978 Redactie voor de Werkgroep Historie en Archeologie: PJ. Aarssen M.P. de Bruin drs. J.H. Kluiver drs. R.L. Koops ir. J.A. Trimpe - Burger Redactie voor de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek: mevr. EJ.v.d. Broecke-de Man M.P. de Bruin Aanwinsten archieven: drs. R.L. Koops

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 3