C.Boekem a-Sciarone T.Loonen DE VROUW IN HET WERK VAN CATS Erasmiaanse inspiratie De zeventiende eeuwse discussie VERLOOP VAN HET ONDERZOEK Huwelijk, de verhouding man-vrouw en het gezin beslaan een belangrijk deel van het werk van Cats. In alle delen van zijn omvangrijke werken vindt men bespiegelingen over deze aspekten van het menselijk leven. Cats beperkt zich echter niet tot bespiegelingen, zijn werk is doorweven met goede raadgevingen voor zijn medeburgers; een reden waarom hij wordt beschouwd als een volksopvoeder, niet alleen voor zijn tijdgenoten maar tevens voor vele generaties. Het grote verschil in waardering, in de loop van de tijd (1), is juist ten aanzien van deze bespiegelingen en raadgevingen opmerkelijk. Wij zullen ons met deze verschillen in waardering nauwelijks bezighouden; wel zijn wij er ons van bewust, dat wij ons niet vrij kunnen maken van de nogal negatieve twintigste eeuwse visie op Cats. Bovendien zijn recentelijke ontwikkelingen op het gebied van de vrouwen-emancipatie niet onopgemerkt aan ons voorbij gegaan. De opzet van dit referaat is Cats ideeën weer te geven, zijn opvattingen te toetsen aan enkele kriteria, die bij emanciperende kringen heden ten dage hoog aangeschreven staan, met name het kriterium van het rollenpatroon. Om Cats toch in zijn eigen waarde te laten leek het ons nuttig zijn ideeën een wat ruimer perspectief te geven door ze te vergelijken met die van Erasmus, een zijner inspiratoren en ze daarna te stellen naast de opvattingen van zijn zeventiende eeuwse mede-literatoren. Dit laatst genoemde onderdeel is niet gebaseerd op een grondige bestudering van al het aanwezige materiaal, maar slechts op een globale verkenning. INSPIRATIE EN MOTIVATIE Alvorens te komen tot een weergave van Cats ideeën lijkt het van belang na te gaan welke persoonlijke ervaringen en literaire inspiratiebronnen mogelijk vormend gewerkt hebben op zijn ideeën. Er zijn verschillende vrouwen in het leven van Cats geweest, die van belang waren bij de vorming van zijn ideeën. Zijn vroeg gestorven moeder heeft hij nauwelijks gekend, evenals zijn roomskatholieke stiefmoeder, die hij overigens wel waardeerde. De kinderen Cats werden, om een protestante opvoeding te waarborgen, door een tante in huis genomen. Door haar werd Jacob al vroeg naar de latijnse school in Zierikzee gestuurd, waar hij bij de rector van de school, Dirk Kemp, in de kost ging. Van Dirk Kemp had hij, getuige de uitspraken in zijn "Twee en Tachtigh-Jarigh Leven", niet zon hoge dunk, wel van diens vrouw, waarvan hij zich herinnert: "De vrouw was echter sneêgh die jor.ckheyt kon bestieren: En schaft haer goeden raet in wesen en manieren; Wat iemant van de jeught aan tafel qualijck stont, Dat wiert bij haer berispt, doch met een sachte mont. Al wat Erasmus leert ten goede van de zeden, Dat braghtse tot de daet en al met soete reden ;"(2) 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 31