LAVWERHO F. RulLpl.ictfc,v.in M ERG VR IVS, ü5V// DVELT3 ERCHS E OJte ENPE DesJèlfs acnfywcke tot dk £onfl-bem>iders. Afb. 11. "De Lauwerhof" door Adriaen van de Venne.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 28