Jacob Cats aan de Kapittelheren van de St.Baafsabdij te Gent. Rijksarchief Gent, Inventaris M.Gysseling, Archief Bisdom, K 8951; nr.36. Eerweerde Heeren. Nadien de heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden om redenen deselve daertoe moverende, goetvinden dat alomme degenen die Thienden onder het resort vande selve sijn besittende haer Titulen oft fundatiën in originali hier sullen exhiberen op de peijnen daer toe bij de selve gestelt, en dat ons accort onder andere hout, datmen Ca) malcanderen reciproquelijek over sal hebben te leveren alsulcke papieren, bescheden en documenten als tot obtentie, illucidatie en conservatie vande voors. respective goederen, soo wel d'een als d'andere onder hun sullen bevinden te be(r)usten(h) Soo is mij nu van nooden te hebben den brieff van donatie van keijser Balduinus roerende het Patronaetschap ende het Thiende recht van Biervliet, versoucke daerom seer serieuselijck mij den selven brieff metten aldereersten in originali toe te willen laten komen om mij daer van te dienen in dese constitutie van saecken, die ick al lange niet alleenlijck tegemoet hebbe gezien, maar oock des goede en sekere advertentie aen U Eerw. bij verscheijde mijne brieven hebbe gegeven, met presentatie van stucken en andere saecken die U Eerw. ten hoogsten uijt verscheijde respecten dienstigh waren en noch sijn: dan U Eerw. ende eenige andere van U Eerw. sijde hebben dingen veroorsaeckt die nu haer effecten staen voort te brengen, en die oock dadelijck sullen uijtwijsen hoe trouhertigh U Eerw. sijn geraden geweest. Ach frustra casus aperit Cassandra futuros et ratio est, vati non creditur... Eerweerde Heeren, ick besluijt met serieuse aenmaninge, dat U Eerw. op hare saecken circumspectelijck gelieven te letten, want daer is een scherpe byle gegeven, en wie die meest treffen sal, connen die wel sien die het stael kennen en den slagh sien dirigeren. Ondertusschen ben tevreden aen U Eerw. te doen hebben alle de stucken volgens opgemelte accort mitsgaders mijn hulp om sich daer van te dienen nae gelegentheijt van saecken. Waermede Eerweerde Heeren blijft den Almogenden in genade bevoolen en ick sal metten eersten U Eerweerden antwoorde metters voors. brieff verwachten. U Eerweerde gans dienstwillige Dienaer J. Cats. In 's Gravenhage desen 17en februarij 1650. a) Het vetgedrukte is in de brief Cats onderstreept. In de kantlijn: "Dit gesubvergeleerde sijn deijgen woorden vant contract". b) Er staat "beusten" i.p.v. "berusten". 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 11