VELDNAMEN IN ELLEWOUTSDIJK VELDNAMEN IN ELLEWOUTSDIJK door P.S.G. Raas Inleiding In 1976 is de Werkgroep Veldnamen van de Heemkundige Kring De Bevelanden begonnen met het inventariseren van alle geografische namen (toponiemen) die in gebruik zijn en in gebruik zijn geweest. Veel van die namen zijn alleen door mondelinge overlevering bekend. Omdat, vooral in gebieden van herverkaveling zoals Ellewoutsdijk, juist veel van deze namen in onbruik zijn geraakt, is destijds de aandacht zoveel mogelijk op die categorie namen gericht. Het inventariseren van namen in schriftelijke bronnen had vanaf het begin een lagere prioriteit, maar kon voor de Bevelanden als geheel, uiteindelijk langer worden voortgezet dan het eveneens tijdrovende en vaak moeilijke "veldwerk." Nochtans kon in een periode van ongeveer vijf jaar in een groot aantal plaatsen en met behulp van lokale informanten, een niet onbelangrijk aantal veldnamen worden vastgelegd. Mede door het wegvallen van een aantal medewerkers aan het project, moest nadien het onderzoek op de meeste plaatsen echter vrijwel worden gestaakt. Het gevaar is nu aanwezig dat het met veel moeite verzamelde materiaal wellicht nog tientallen jaren ongebruikt blijft. Om vooral het veldwerk nieuw leven in te blazen, heeft de redactiecommissie besloten van een aantal voormalige gemeenten de tot heden bijeengebrachte namen te publiceren. Ellewoutsdijk is daarvan de eerste. Geenszins heb ik de pretentie hier een systematische inventarisatie te presenteren, terwijl op volledigheid al helemaal geen aanspraak wordt gemaakt. Het werk is immers nog niet af: zowel in het veld als in de archieven moet nog zeer veel werk worden verzet aleer een "Toponymie van Ellewoutsdijk" kan verschijnen. Ieder die daaraan een bijdrage wil leveren kan gebruik maken van alle gegevens en stukken die tot nog toe verzameld zijn en nu door de Heemkundige Kring worden bewaard. Het onderzoek. Zoals is aangegeven lag in eerste instantie de nadruk op het verzamelen van mondeling overgeleverde namen. Voor Ellewoutsdijk heb ik in de jaren 1979 en 1980 medewerking gekregen van een viertal informanten die goed op de hoogte waren van de situatie zoals die vóór de herverkaveling, die na de watersnoodramp van 1953 is uitgevoerd, is geweest. Deze informanten waren de heren K. de Meester en J.J. Smallegange en wijlen de heren J. Schog en P. Stouthamer, allen uit Ellewoutsdijk. De heren Smallegange en Stouthamer hebben zelf een lijst van de door hen verzamelde namen gemaakt. Namen die door de heren De Meester en Schog zijn verzameld, heb ikzelf zoveel mogelijk in authentieke vorm opgetekend. Onderlinge vergelijking van de vier aldus gemaakte lijsten laat voor een aantal namen een gemeenschappelijke bron herkennen. Uiterst belangrijk bij inventarisatie van veldnamen is het exact bepalen van het perceel of de percelen waarop elke afzonderlijke naam betrekking heeft. Zonder nauwkeurige locatiebepaling is het later immers onmogelijk om zaken als situering, hoogteligging, grondgesteldheid, begroeiing, namen van eigenaren en dergelijke, in verband met de bewuste naam te brengen. De met behulp van genoemde informanten gevonden namen zijn dan ook -voor zover mogelijk- op een kaart 53

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 63