VELDNAMEN IN ELLEWOUTSDIJK 't Poldertje van Van Hattum Eén van de vele rechten die een ambachtsheer vroeger bezat, was het recht van aanwas. Daardoor werd hij automatisch eigenaar van de schorren en slikken die voor de zeedijk van zijn ambacht aangroeiden. Liet hij die schorren bedijken, dan was hij ook eigenaar van de nieuwe polder. Toen na de watersnoodramp van 1953 rijkswaterstaat een nieuwe zeedijk tussen de Havenhoek en de Everingepolder liet aanleggen, ontstond een nieuw poldertje dat de ambachtsheer Van Hattum als zijn rechtmatig bezit opeiste. Rijkswaterstaat wilde daar niet van horen omdat hij ten onrechte meende eigenaar van alle schorren te zijn en voorts alle kosten van de werken had betaald. Na een gerechtelijke procedure werd Van Hattum in het gelijk gesteld en eigenaar van de nieuw bedijkte grond.* Het poldertje (ca. 30 ha) staat in de volksmond bekend als 't Poldertje van Van Hattum. Naar dezelfde ambachtsheer Van Hattum is ook de de Van Hattumstraat (nr. 167) en het Van Hattumhuis (nr. 185) genoemd. Voor een uitvoerige uiteenzetting over het recht van aanwas en de betekenis daarvan in de huidige tijd. zie men: G. Honran. De ambachtsheerlijke rechten in Zeeland en het recht van aanwas in het bijzonder. Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. (Middelburg 1962) 1-46. 1. Den bijl De verklaring van deze naam is eenvoudig: het perceel heeft de vorm van een bijl. We moeten daarbij niet denken aan een "moderne" bijl, maar aan een kapmes. Deze veldnaam komt frequent en door het hele land verspreid voor. Schönfeld, Veldnamen, 118. 6 110 177. Trente en Trenteweg Over de herkomst van deze perceels- en boerderijnaam, die ook elders voorkomt, bestaan verschillende meningen. Volgens sommigen is het een zogenaamde vernoemingsnaam: volgens anderen niet. Een vernoemingsnaam is "een plaatsnaam die ontstaan is doordat men op basis van eraan verbonden bijbetekenissen bewust een elders voorkomend toponiem uitgekozen heeft Het ligt voor de hand om Trente. de stad in Italië waar in de jaren 1545-1563 het beroemde concilie werd gehouden, hier als oorsprong van de naam te zien. Volgens Rentenaar is dat niet waarschijnlijk omdat Ellewoutsdijk in protestants gebied ligt. Dat is natuurlijk onzin, omdat de Hervorming in Zuid-Beveland pas in 1577 ingang vond en het nog tot vèr in de zeventiende eeuw heeft geduurd aleer de gereformeerde religie hier ging overheersen. Zowel Boonman als Rentenaar denken voor Trente aan een herkomst uit het middelnederlandse woord treilt (ook wel trunt en trint) dat een betekenis heeft van "rond, eivormig, ronding, omtrek, grens", dat nog in het huidige woord omtrent bewaard is. - Rentenaar, Vernoemingsnamen, X 342. - J. Boonman, Zeeuwse Toponiemen. Varia Zelandiae 11 (1971) 46. 67

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 77