J. BOOGAARD groepen toch. die het meest belanghebbend waren. Het grootste probleem lag in het feit, dat toekomstige leerlingen thuis geen verdienste inbrachten. Voor de gewone man met zeer lage verdiensten een heikel punt. "Maar", schreef de krant, "jongens die de ambachtsschool hebben bezocht zullen spoediger, omdat ze bekwamer zijn, een hoger loon verdienen dan hun ongeschoolde leeftijdgenoten.10) Ook was er weinig belangstelling van buiten Goes. Slechts één persoon van buiten de stad had zich aangemeld als lid. Op 19 april 1875 had de eerste officiële vergadering plaats. Er waren vijftien personen aanwezig. Het bestuur, de eerder gemelde zeven, werd officieel benoemd. Startproblemen. Op de eerste de beste vergadering (19 april) werden bestuur en leden gelijk met een voornaam probleem geconfronteerd. De voorzitter deelde mee, dat met de start van de school fl. 1200, gemoeid zou zijn. terwijl er aan giften ineens fl. 275.en aan jaarlijkse contributie 11. 212.50 was binnengekomen. Er bleef dus "een ruim veld voor subsidiën" over om het gat van ruim fl. 700,te dichten. Besloten werd de provincie te verzoeken om een subsidie van tl. 500.en de gemeente Goes om een bedrag van fl. 200,Tevens werd afgesproken ook de Maatschappijen tot Bevordering van de Nijverheid en tot Nut van 't Algemeen, alsmede het Armbestuur om subsidie te verzoeken. Nu liepen de subsidieverleningen niet al te zeer van een leien dakje. Op 13 mei 1875 lieten Gedeputeerde Staten via Burgemeester en Wethouders van Goes weten dat ze eerst inlichtingen wensten omtrent de opzet van de vereniging en de op te richten school. Bovendien werd gevraagd of de vereniging als rechtspersoon was erkend. Van Campen antwoordde op 20 mei 1875 wat korzelig dat. wat betreft de inlichtingen "er geene te geven zijn. behalve die, welke gegeven zijn in ons verzoek om subsidie." Wat betreft de rechtspersoonlijkheid:"daartoe zal men zich tot Z.M. den Koning wenden met een verzoek." Toch nog vrij snel, op 16 juli 1875 werd door Het interieur vein de school, ca. 1920. (Foto: GA -Goes) 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 44