ING. W.P. BALKENENDE EN A.J. BARTH heel lang een dominante rol. Het zijn de grote boeren en de dorpsbestuurders die het voor het zeggen hebben in kerkeraad. kerkvoogdij en college van notabelen. In de Gereformeerde Kerk maken niet alleen grote boeren de dienst uit. ook middenstanders en zelfs een landarbeider als Luikenaar zijn ambtsdragers, op legale wijze verkozen door de vergadering van de manslidmaten. Begin 1914 wordt Luikenaar diaken. De ons imiddels bekende D.P. Goetheer wordt in datzelfde jaar ook tot dat ambt geroepen en zo zijn boer en arbeider in het kerkelijke eikaars collega. De gemeente raakt in 1918 vacant, wanneer ds G. de Jager vertrekt en het kost grote moeite om een opvolger te vinden. Ongetwijfeld is het lage tractement. dat de gemeente biedt, een drempel. Het aantal bedankjes neemt toe en daarom besluit de kerkeraad op 2 mei 1919 het salaris te bepalen op 1800.— per jaar plus f. 50.-- voor elk minderjarig kind. Nog in dezelfde maand wordt het vastgesteld op 2000.— mits de gehele kerkelijke gemeente dat goed vindt. Die heeft daartegen geen bezwaar. Wel wordt gekozen voor een systeem van vaste vrijwillige bijdragen. In juli verhoogt men het predikantstractement opnieuw. Het basisbedrag blijft 2000,—, maar voor elk minderjarig kind toucheert de te beroepen dominee 50,—. Bovendien zullen alle belastingen voor hem worden betaald. In november 1919 wordt Luikenaar ouderling in plaats van diaken. In diezelfde maand beroept de gemeente ds A.P. Lanting van Krommenie. Op 3 december komt hij kennis maken en op Eerste Kerstdag kan de kerkeraad aan de gemeente bekend maken, dat de predikant het beroep aanneemt. Zijn tractement is bepaald op f 2400,— per jaar en 50,— per jaar voor elk kind, jonger dan achttien jaar, waardoor Lanting een jaarsalaris ontvangt van 2600,—. Hij krijgt bovendien een verhuiskostenvergoeding van 200,—. In 1923 raakt Lanting in conflict met zijn kerkeraad over zijn salaris. Er is inmiddels een commissie van beheer ingesteld, die zorgt voor een begroting, waarop een salarispost voor de dominee is opgenomen. Gelet op de dure tijden üs. A.P. Lanting, Gereformeerd predikant te Wolphaartsdijk, 1920-1928. (Foto collectie W.P. Balkenende) 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 34