De kerkelijke kwestie.(21) SOCIALE ONRUST IN WOLPHAARTSDIJK gepoogd tot een samenspreking te komen. Wij betreuren het zeer, dat tot op heden nog geen samenspreking heeft plaats gehad. Waren de wenschen der arbeiders te hoog? U weet toch dat we als loonwenschen hebben gesteld: van 1 Maart tot 1 Mei 2,25. van I Mei tot 1 Augustus 2,50. van 1 Augustus tot 1 December 3,00. van 1 December tot 1 Maart 1927 2,25. Zou een arbeider een dergelijk loon niet waardig zijn. We denken dat niemand het betwist. Of we rekening willen houden met het bedrijf enz.? Zeker! Doch juist kan het geheele vraagstuk door overleg worden opgelost. Een goede loonregeling kan evenwel niet wachten op overbodig lang uitstel van het overleg; wat niet aan ons te wijten is. En daarom, heeren landbouwers, wij hopen en vertrouwen dat U de regeling, hierin vervat, wilt nakomen."De plaatselijke afdeling, onder leiding van Luikenaar, komt op 12 november 1926 met een concreet verzoek aan de raad. Kan het gemeentebestuur in verband met de werkloosheid onder de landarbeiders geen subsidie verlenen in het verrichten van spitwerk? Burgemeester en wethouders adviseren de raad om dat niet te doen. Het geven van subsidie zonder enige beperking leidt, aldus het college, tot een vergroting van de werkloosheid en laten de arbeiders eerst maar eens aangeven, welk werk ze op het oog hebben. De raad neemt het verzoek voor kennisgeving aan.(20) Het jaar 1927 verloopt voor de landarbeidersbond zo mogelijk nog slechter. Het ledental is op 1 januari gezakt naar vijfenzestig. De vereniging kampt met een kastekort, dat men door middel van collecten tracht op te heffen. Men zal nogmaals de burgemeester bezoeken om iets trachten te regelen voor de werkloze leden. Het loonvoorstel van 1926 zal ook voor 1927 aan de boeren worden voorgelegd. Wederom schrijft men de boeren aan. Opnieuw zonder resultaat. Sterker nog, twee van de patroons hebben het loon van hun arbeiders met vijf cent verlaagd. Op de bestuursvergadering van 15 maart 1927 komt de vraag aan de orde "of men ook niet een weinigje aan politiek zou doen met de aanstaande Gemeenteraads verkiezingen in zicht?", maar daarvoor voelt men niet. Ook neemt men het besluit om ds Mantz opnieuw voor zich te winnen. Deze heeft namelijk in 1925 de belangen van de arbeiders verzaakt. Kan hij niet eens een lezing houden voor de ledenvergadering? Maar men komt van een koude kermis thuis. Het jaar 1928 geeft een verdere daling van het aantal leden te zien. Gaat de vereniging te niet? Het behoeft vanzelfsprekend geen betoog, dat de gevolgen van het conflict tussen boeren en arbeiders niet beperkt blijven tot de arbeidsverhouding. In het totale maatschappelijke leven binnen Wolphaartsdijk spelen zij een rol. Dat komt ook tot uiting binnen het plaatselijk kerkelijk gebeuren. De burgerlijke gemeente telt drie kerken, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente. De beide eersten hebben een predikant, de laatste is vacant. Ds. Mantz is de predikant van de Hervormde Gemeente sinds 1920. Hij is net als zijn collega van de Gereformeerde Kerk, ds. A.P. Lanting, aanwezig bij de oprichting van de Wolphaartsdijkse afdeling van de NCLB. Hij sluit die eerste avond met gebed. Men is geneigd te stellen dat de belangen van de arbeiders hem na aan het hart liggen, want hij laat zich in het begin regelmatig op hun bijeenkomsten zien, maar dat verandert op het moment, dat de grote Hervormde boeren hem duidelijk maken, dat hij daarvan afstand moet nemen. Hij doet dat. In zijn preken en in zijn stukjes in het Hervormde maandblaadje in 1925 kan men zijn ommezwaai duidelijk opmerken. Hij telt dan zelfs Gereformeerde boeren onder zijn gehoor, die kennelijk met genoegen naar hem luisteren. Binnen de Gereformeerde kerk raken de verhoudingen gespannen. Deze kerkelijke gemeente, ontstaan in 1839 onder de vlag van de Afscheiding kent een andere sociale structuur dan de Hervormde Gemeente. In de laatste speelt de bovenlaag van de Wolphaartsdijkse samenleving al 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 25