ING. W.P. BALKENENDE EN A.J. BARTH handelingen van de gemeente. Op 4 december 1925 schrijft het hoofdbestuur van de NCLB aan burgemeester Koert een brief van de volgende inhoud: "Edelachtbare heer! Het blijkt ons. dat ook in Uwe gemeente werkloze arbeiders zijn. Het zal Lied. bekend zijn, wat de oorzaak is, maar tevens weet U ook wel de gevolgen voor de arbeidersgezinnen. Gaarne zouden wij zien bevorderd, dat werklooze arbeiders aan werk werden geholpen van gemeentewege. Volgens inlichtingen, ons gegeven, is er wel arbeid in Uwe gemeente. Het zou ons aangenaam zijn, indien U.E.A. ons hierover een onderhoud wildet toestaan. In afwachting. Hoogachtend, de secretaris." Een reactie van Koert is niet bewaard gebleven. Hoe het verder gaat.(19) Na de afgelasting van de staking in de zomer van 1925 zakken de activiteiten van de arbeidersvereniging enigszins in. Pas op 8 oktober 1925 komt het bestuur weer bijeen. Een openbare vergadering, waarop een tweetal lezingen gehouden wordt over "de beteekenis van organisatie" en over het afsluiten van collectieve contracten vindt plaats op 30 oktober 1925. De loonkwestie wordt besproken op de ledenvergadering van 18 november daaraanvolgend. Men besluit aan de patroons geen bepaald loon te vragen, maar een opsomming te geven van de meest noodzakelijke behoeften van een gezin met drie a vier kinderen. In het notulenboek van de arbeidersbond volgt daarna het jaarverslag over 1925. Dat begint als volgt: "Het heeft de Heere niet kunnen behagen alzoo te doen gelijk velen van ons zullen gehoopt hebben. Onze wensch was een betere verhouding met de patroons; er is allerminst een betere verhouding tussen Boer en arbeider gekomen. De allerbeste verhouding is niet beter dan voorheen." Ook maakt het verslag melding van een terugloop van leden van 157 naar 97. "Door de scherpe loonactie. in het voorjaar gevoerd, zijn velen heengegaan. Maar zij deden verkeerd!" Op woensdag 13 januari 1926 herkiest de vereniging Luikenaar tot voorzitter en op de bestuursvergadering van 18 februari komt tot uitdrukking, dat op een districtsvergadering, in overleg met de R.K.- arbeidersbond, een loonvoorstel is geformuleerd, dat er alsvolgt uitziet: van 1 maart - 1 mei 2,25 per dag, van 1 mei - 1 augustus 2,50 per dag en van 1 augustus - 1 december f 3,— per dag. Op de ledenvergadering van 24 februari gaat men hiermee akkoord, zij het met de aanvulling dat overwerk wordt beloond met 25% en dat christelijke feestdagen worden doorbetaald. Op de bestuursvergadering van 28 april 1926 besluit men. dat A. Geene. A. van de Vliet en J. Florijn met de patroons zullen confereren als die daartoe de gelegenheid bieden. Ook is een voorstel van de landelijke bond ter tafel om op Tweede Pinsterdag deel te nemen aan een betoging in Den Haag. De ledenvergadering van 14 mei besluit daaraan niet deel te nemen. Het bestuur moet tevens meedelen, dat de boeren zich nog steeds weinig toeschietelijk tonen en niet hebben gereageerd op het verzoek om over de lonen te onderhandelen. Op de ledenvergadering van 26 mei besluit men tot toetreding tot de landelijke werklozenkas. Op 28 juli besluit het bestuur een brief te schrijven aan de landbouwers. De tekst daarvan luidt als volgt: "Aan H.H. Landbouwers te Wolphaartsdijk. M.H.! U is wel bekend met het bestaan der arbeidersorganisatie, evengoed als met het bestaan der boerenorganisatie. Beide organisaties van menschen uit één bedrijf, die elkaar over en weer nodig hebben. Nu heeft het Bestuur dei- arbeidersorganisatie op 9 Maart, 21 April, 8 Juni een schrijven gezonden aan Uw bestuur. Nimmer is daarop antwoord gekomen. In Nederland is ons zoo iets nog nimmer overkomen. Of de manier de juiste is, betwijfelen wij. De brieven van de arbeiders waren beleefd genoeg, daar kan de oorzaak niet in zitten. En waar wij de oorzaak niet weten, en ons nimmer een verwijt is gemaakt, hebben wij heden nogmaals een beleefden brief gezonden aan het Bestuur der Werkgevers. Mogelijk dat U ook lid is, dan wordt U vanzelf de inhoud wel gewaar. Steeds is, vanaf 9 Maart, 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 24