SOCIALE ONRUST IN WOLPHAARTSDIJK afdeling en één vanuit het hoofdbestuur aanwezig zijn. "s Avonds om half acht zal er dan een openbare vergadering worden gehouden "om den toestand nader onder ogen te zien." Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. Op deze vergadering blijkt verder, dat er sprake is van ledenverlies. Dat behoeft geen verwondering te wekken. De verhouding met de boeren verslechtert met de dag en er zijn werkgevers bij, die hun arbeiders dreigen met ontslag, wanneer zij lid blijven van Wolphaartsdijkse afdeling van de NCLB. Op de achtste mei verschijnen vier werkgevers van de ongeveer vijftig, die zijn uitgenodigd. Talrijk is echter het publiek dat 's avonds aanwezig is. Landelijk functionaris Van Vliet roept allen op tot samenwerking. Het échec van die middag geeft duidelijk aan, aldus de spreker, dat de werkgevers niets met de georganiseerde arbeiders van doen willen hebben. Hij roept alle aanwezigen op mee te doen aan de actie van het bestuur. Negen nieuwe leden melden zich aan. Nadat de openbare vergadering is beëindigd, volgt nog een ledenvergadering, waarin het bestuur verslag doet van een vergadering met de patroons D.P. Goetheer, J. Zandee. Joh. Klompe en G. de Vrieze. Na het voorlezen ervan komt de vraag naar voren: wat nu te doen. Enkelen willen direct actie in de vorm van een staking. Anderen willen eerst een ultimatum stellen, waarin de patroons wordt meegedeeld, dat deze zich op een staking moeten voorbereiden, wanneer zij niet aan de gerechtvaardigde verlangens van hun arbeiders willen voldoen. Tweeëntachig leden stemmen voor dat ultimatum, twintig zijn er tegen. Daarna wordt de vergadering gesloten.Niet alleen in Wolphaartsdijk dreigt een staking. Ook de landbouwers in Nisse, 's Gravenpolder, Noord-Kraaijert (sinds 1929 Lewedorp), Kwadendamme, 's Heerenhoek en Oudelande krijgen van hun arbeiders, verenigd in de NCLB, St. Deus Dedit of de algemene bond bericht, dat op 26 mei de staking zal worden afgekondigd. Rijksbemiddelaar ir. Fruij zal. aldus de Goesche Courant van 25 mei nog een bemiddelingspoging doen. De aanwezigheid van deze functionaris behoeft enige toelichting. De Arbeidsgeschillenwet 1923 verdeelt Nederland in vier districten, waarin een Rijksbemiddelaar optreedt, wanneer er conflicten dreigen tussen werkgevers en werknemers. Zodra deze functionaris kennis krijgt van een geschil wendt hij zich tot de partijen en geeft hen in overweging de tussenkomst van een bemiddelingsraad in te roepen of het geschil aan de uitspraak van een scheidsgerecht te onderwerpen. Ter voorkoming van geschillen kan de Rijksbemiddelaar werkgevers en werknemers bijstaan bij het treffen van arbeidsovereenkomsten. Op diezelfde maandag 25 mei vergadert de Wolphaartsdijkse afdeling van de NCLB. Hoofdbestuurder Van Vliet is ook aanwezig. Met de aanwezigen neemt hij de hele kwestie nog eens door. Op woensdag 27 mei zal er met de rijksbemiddelaar nog een gesprek plaatsvinden, waarop voorzitter Luikenaar het voorstel doet om de staking dan twee dagen op te schorten. Het kost hem en Van Vliet veel moeite om de leden zover te krijgen. Door een misverstand is er op 27 mei op het stadhuis van Goes vanuit Wolphaartsdijk geen werkgeversvertegenwoordiging aanwezig. S.J. Klompe en J. Lindenbergh worden telefonisch benaderd, maar beiden blijven weg. Met Klompe kan de afspraak gemaakt worden, dat er op 30 mei met de boeren vergaderd zal worden. Het is niet duidelijk of deze vergadering inderdaad heeft plaatsgevonden, wel. dat de stakingsdreiging langzaam wegebt. Heeft het ontslag, dat voorzitter Luikenaar krijgt van zijn werkgever, een signaalfunctie naar de overige landarbeiders? Wij weten het niet zeker. Vaststaat, dat de dreigende arbeidsonrust op geheel Zuid-Beveland voorbij is. Op 2 juni besluit de Kwadendamse afdeling van St. Deus Dedit de staking af te gelastend 18) In de andere dorpen gaat de zaak kennelijk als een nachtkaars uit. In Wolphaartsdijk houdt de plaatselijke afdeling van de NCLB op 5 juni nog eens een vergadering. Daarop wordt een brief van de boeren behandeld waarin deze op koude wijze te kennen geven "dat men niet heeft kunnen besluiten tot samenwerking met de georganiseerde arbeiders." De uitspraak "God heeft de standen gewild" heeft voor de boeren kennelijk nog niets van zijn waarde verloren. Dat betekent, dat er in de plaatselijke gezagsverhouding ook niets verandert. Ten overvloede worden we dat nog eens gewaar in de 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 23