Staken of niet?(17) ING. W.P. BALKENENDE EN A.J. BARTH meer.( 15) Luikenaar komt met Koert in gesprek en doet op de bestuursvergadering van 5 september verslag van deze bijeenkomst. De Wolphaartsdijkse edelachtbare keurt de beweging van de arbeiders niet af. doch wenst de belangen van zijn gemeentenaren, aangesloten bij de NCLB, niet bij de boeren en in de gemeenteraad te bepleiten. De burgervader zegt toe "zo het de gelegenheid past naar recht en gelijk te zullen spreken", waarmee de arbeiders feitelijk met een grote kluit in het riet worden gestuurd. Zolang de rechtse boeren en de liberalen het in de gemeenteraad voor het zeggen hebben, komen de belangen van de arbeiders in de vergaderingen van het hoofd der gemeente niet spontaan ter sprake. Tot eenzelfde conclusie komt het hoofdbestuurslid van Vliet, dat ook een gesprek met Koert achter de rug heeft. Van Vliet waarschuwt de burgemeester dat de verhouding tussen boeren en arbeiders dreigt te ontsporen, maar de laatste antwoordt daarop slechts, dat de tijd nog niet rijp is voor het treffen van maatregelen. Wanneer de arbeiders in opstand komen dan zal hij op zijn post zijn. Het zit boeren en arbeiders in 1924 overigens niet mee, zowel in het kleine als in het grote. Bij de klein landbouwer D. Zandee sterven in september twee van zijn vier melkkoeien. Een ramp, want hij is niet verzekerd. In dezelfde maand gaat de te verwachten aardappeloogst verloren. Er heerst aardappelziekte. Vele velden liggen als bezaaid met zieke knollen en de ziekte wordt ook aangetroffen in de aardappelhopen. Tot overmaat van ramp breekt onder de varkens de vlekziekte uit en die treft zowel boeren als arbeiders!! 16) Op woensdag 15 oktober 1924 houdt de afdeling Wolphaartsdijk van de NCLB wederom een ledenvergadering. Staande de vergadering wordt Luikenaar aangewezen als lid van het hoofdbestuur. Ook neemt de ledenvergadering de gelegenheid te baat om een loonvoorstel te formuleren. Het is een veelomvattende eis. Het loon van paardeknechts zal 3.- boven het dan geldend weekloon van de arbeiders liggen, uitgezonderd in het najaar. Dan blijft het knechtenloon gehandhaafd tot het paardewerk geheel klaar is. Zij, die 's morgens om vier uur op de hoeve moeten zijn, krijgen een extra vergoeding, die gelijk moet zijn aan de te betalen huishuur. Plus zeventig roeden aardappelland, plus uitbetaling van loon van half zes 's morgens tot zes uur 's avonds, met één uur schafttijd. Het arbeidersloon in december en januari moet 2,25 per dag bedragen bij een achturige werkdag en in februari 2,25 bij een negenurige werkdag. De vrije christelijke feestdagen moeten worden doorbetaald.Op 2 december 1924 meldt de Goesche Courant, dat de verenigde landbouwers te Wolphaartsdijk het dagloon voor volwassen arbeiders met ingang van 1 december hebben bepaald op 2,— per dag. Vrouwen moeten het met 1,35 doen. Kennelijk is alle werk van de afdeling van de NCLB en haar voorzitter voor niets geweest. Op 25 maart 1925 wordt in een goede stemming en met een batig saldo van f 65,22 de eerste jaarvergadering van de arbeidersvereniging gehouden. Het bestuurslid Hannewijk stelt zich niet herkiesbaar. In zijn plaats wordt P. Houtekamer gekozen. Maar de mededeling dat de patroons elke vorm van overleg afwijzen, tempert de vreugde. De boeren stellen de lonen voor de periode l maart tot 1 mei vast op 2,10 per dag voor een volwassen arbeiders. Vanaf 1 mei doen ze er een dubbeltje bij. Voor de vrouwen belopen deze bedragen respectievelijk 1,40 en f 1,45. Het bestuur heeft de boeren te kennen gegeven, zo deelt het de leden mee, dat de verhouding tussen patroons en arbeiders onder grote druk komt te staan. De vergadering besluit alle boeren in persoon een brief te schrijven waarin de eisen van de arbeiders worden vastgelegd. Op de tweede ledenvergadering in 1925, op 29 april, stelt het bestuur voor: ..."alle werkgevers uit te nodigen voor een conferentie op vrijdag 8 mei 1925 te half drie in café J. Poley." Daar zal dan een commissie uit de plaatselijke 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 22