SOCIALE ONRUST IN WOLPHAARTSDIJK hun ledenvergadering een besluit nemen, zóó en zóó zal het loon zijn, ons daar schriftelijk mededeeling van doen. doch dan ook de kous als af beschouwen."' In hetzelfde orgaan komt nog een Wolphaartsdijks geval aan de orde, waarin een arbeider ten gevolge van ziekte niet kan werken. De werkgever meent dat met een uitkering van vijftig procent van het loon kan worden volstaan. Dat wordt uitbetaald door de Boerenonderlinge "De Voorzorg", waarop de arbeider conform de wettelijke bepalingen 0111 het volle loon vraagt. Eerst nadat het bondsbestuur de boer op de wettelijke bepalingen wijst, acht de werkgever het toch maar beter om de resterende vijftig procent aan te vullen. Beide voorvallen maken duidelijk, dat, eufemistisch gezegd, de boeren moeite hebben met het zich emanciperend arbeidersvolk. Dat wordt de voorzitter van de afdeling Wolphaartsdijk van de NCLB, P. Luikenaar, in een ander verband ook duidelijk, waarover later NEDERLANDSCHE CHRISTELIJKE L A N D A R B EI D E R S B O N D TELEFOON N. 2443 BUREAU: STADHOUDERSLAAN 45, UTRECHT POSTREKENING 23255 LETTER: B. No. 1?/. 25.S ONDERWERP: KJTastlo Wolf aartsdijk. ANTWOORO OP 8CHRIJVEN O.O. <tor U/iecM, 11 Augustus f92A Den Ede laohtb aren Heer Burgemeester te WolfaartsdiJk, Edelachtbare Heer, We zien ons verplicht met hetvolgende tot U te komen. Zeer waarcshijnliJk is het reeds opgevallen dat de arbeiders ten .Uwent zich zijn gaan organiseeren in onzen Bond bovenvermeld, tfe stemmen toe allen zijn nog niet aange sloten maar de meerderheid zeker wel. De bedoeling onzer beweging komt in't kort hierop neer; te trachten langs vredelievenden weg te geraken tot het afsluiten van een collectieve loonoyer- eenkomst, We sluiten hierbij onze statuten in waaruit dat nóg duidelijker kan blijken. Om tot dat doel. te geraken moeten wij Vanzelf trachten met de in Uwe woonplaats.bestaande patroonsorganisatie in contact te komen. De middelen daartoe zijn door ons aangewend, een belangrijke briefwisseling heeft reeds met het bestuur der patroonsvereeniging plaats gehad^De patroonsvereeniging heeift echter nimmer een bevredigend antwoord gegeven. Zelfs heeft ze op twee brieven in't geheel niet geantwoord ,Dat deze handelwijze slecht werkt is niet te verwonderen. Meer dan eens is door ons gevraagd om eens een conferentie te houden,maar steeds afwijzend door de patroons beschikt. Haar ons oorddel moet een dergelijke handelwij ze zeer schadelijk werken,temeer in dezen tijd ,nu alles zich meer er op gaat richten ,door middel der organisatie' s datgene uittevoeren wat voorheen de Overheid deed. De uit het bedrijf opgekomen organen zijn ten Uwent en nu leek ons overleg de aange wezen weg om een vredelievende verstandhouding te bevorderen, attb^comt thans echter sterk in het gedrang en omdat het steeds meer wijst in dien richting komen wij tot Uld. met het beleefd verzoek ons een onderhoud toetestaan ter bespreking Van deze zeer belangrijke aangelegenheid. "e vleien ons met de hoop dat TT.E.A gaarne genegen is een onzer te ontvangen.Gaarne zullen we ons schikken naar opgaaf van tijd en plaats door TT, 7 In afwachting X/x—T t J /i -v-v Hoogachtend voor het Hoofdbestuur De brief van de NCLB aan de burgemeester van Wolphaartsdijk, II augustus 1924. (Archief gemeente Wolphaartsdijk, inv.nr. 310) 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 21