SOCIALE ONRUST IN WOLPHAARTSDIJK zoals in Krabbendijke, waar al in 1901 "Onderling Belang" wordt opgericht. Al deze plaatselijke verenigingen gaan later op in de landelijke bonden. In de katholieke enclaves, zoals Kwadendamme en "s Heerenhoek sluit men zich vanzelfsprekend aan bij de R.K. Landarbeidersbond "St. Deus Dedit." In het meer vrijzinnig getinte Kats heeft men zich al sinds 1913 aangesloten bij de Algemene Nederlandse Arbeidersbond. Al op 27 februari houdt men in Wolphaartsdijk opnieuw een ledenvergadering. Het ledental stijgt tot boven vijftig en men kiest een definitief bestuur bestaande uit P. Luikenaar. C. Verschuure, P. Leijs, J. Hannewijk en J.M. de Jonge Jzn. Men bevestigt op deze vergadering de plannen van 13 februari. Elk lid zal twintig cent contributie betalen, waarvan vier cent ten goede komt aan de landelijke bond. Op 11 maart 1924 houdt het bestuur zijn eerste vergadering. Daarop worden de functies verdeeld. P. Luikenaar wordt voorzitter, C. Verschuure, tweede voorzitter. J.M. de Jonge Jzn neemt het secretariaat voor zijn rekening. J. Hannewijk wordt tweede secretaris en het penningmeesterschap vertrouwt het nieuwe bestuur toe aan P. Leijs. Voorlopig zal men zelf elke maandag de contributie bij de leden ophalen en periodieken en convocaties bezorgen. Tavenu wordt uitgekozen als de plaats waar men de openbare en ledenvergaderingen zal houden. Op 19 april vergadert het bestuur opnieuw. Men besluit, dat het aantal "boden", dat de contributie moet ophalen, zal afhangen van het ledental. Het bodeloon zal 0,75 per week bedragen. In de ledenvergadering van 25 april wordt besloten twee boden aan te stellen, één voor het dorp Wolphaartsdijk en één voor Oud-Sabbinge. De taakomschrijving luidt: Ophalen van contributie op maandag. Zonodig dan kranten en/of convocaties meenemen en op zaterdag afdracht van de opgehaalde contributie bij de penningmeester. De ledenvergadering benoemt P. Leijs en M. Bliek. Op 21 mei besluit men het bestuur met twee personen uit te breiden. Die uitbreiding vindt plaats door het toevoegen van "twee commissarissen van toezicht", waartoe benoemd worden J. Florijn en A. Meeuwse. Het is dit bestuur, dat in overleg met de leden en de landelijke bond. de confrontatie met de boeren aangaat. Landarbeider - locoburgemeester P. Luikenaar bezig in de laatste functie met een handtekening te zetten onder een officieel stuk. Foto collectie W.P. Balkenende) 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 19