KERKPATROCINIA OP DE MIDDELEEUWSE EILANDEN wordt niet voor niets aangeduid met "Laurentiustranen." In de volksdevotie waren het de tranen die jaarlijks in de hemel werden vergoten uit verdriet om de smartelijke marteldood van de vuurheilige Laurentius. Om Laurentius zijn nog veel meer oude en eerbiedwaardige webben van vertelsels en gebruiken gesponnen: zijn cultus hoort tot de oudste en meest verbreide. (Over de vraag of Offliet en Ghrutersdijc inderdaad identiek zijn. bestaat geen absolute zekerheid). BHL 4752-4789; BHG 976-978.: Acta SS.Aug.II 485-532. 13. Sanctus Macharius: Vlake. De H. Macharius (plm. 300-plm. 390), bijgenaamd de Grote, was als monnik één van de zogenaamde woestijnvaders, monnikenleiders in Egypte. Hij is vergelijkbaar met de in onze streken populaire en veel vereerde St. Antonius Abt. Verschillende brieven en geestelijke werken werden op zijn naam gesteld, maar ten onrechte. Ze blijken van anderen te zijn. Waarom de kerk van Vlake aan deze heilige, die hier tamelijk onbekend is. werd gewijd, blijft voor ons vooralsnog een raadsel. Acta SS. Jan.I 1005-1015. 14. Sancta Maria Magdalena: Goes (Beata Maria Virgo et M.M.). Zie de evangeliën. Omdat het met de verering van Maria Magdalena in de middeleeuwse kerk in het Westen nogal eigenaardig was gesteld, lijkt ons aanvullende informatie de moeite waard. De zuiver bijbelse Maria Magdalena (afkomstig van Magdala. ten zuidwesten van het meer van Gennésaret) is de vrouw die door Jezus was verlost van zeven boze geesten (Lucas 8:2). Sinds die tijd behoort Maria van Magdala tot Jezus' meest getrouwe aanhangers en volgelingen. Zij speelt in feite de sleutelrol in de geschiedenis van de verrijzenis van Jezus, want zij was de eerste aan wie Hij na Zijn opstanding verscheen. (Marcus 16:9). Dan is er de door Lucas genoemde, niet nader aangeduide zondares die, met een albasten kruik met balsem bij zich, in het huis van de Farizeeër kwam en 93

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 103