Bescherming van de Plaat van Oude Tonge regelmatig uitgevoerde peilingen en si oommetingen blijkt dat de Krammerplaat e de Plaat van Oude Tonge, gelegen aan w erszijden van de zogenaamde Afgesloten K immer, sterk worden aangevallen door de e stroom. T ssen 1958 en 1973 is de richting van de af- g sloten Krammer aanzienlijk veranderd. Liep d geul voorheen van noord naar zuid, thans lo ipt de lengteas in de richting noordoost- z; idwest. Tengevolge van de ebstroom door di Krammer en de Afgesloten Krammer nemen d zuidelijke rand van de Krammerplaat en d Zuidoostpunt van de Plaat van Oude Tonge st ;rk af. De dieptelijn van N.A.P.-2,50 m is bij d zuidoostelijke punt van de Plaat van Oude T mge sinds 1958 900 m teruggelopen, de geul hi eft er zich verdiept van 8 tot 21 m, en de o, vers, die vroeger een helling vertoonden van 1 ?2, staan nu onder een hoek van 1:3,5. N de afsluiting van het Volkerak, in april 1969, is de teruggang van de Krammerplaat zeer g ring geweest tot oktober 1970. Tind 1969 is men maatregelen gaan nemen 0 i verdere teruggang van de Plaat van Oude T nge zoveel mogelijk tegen te gaan. De aan- w zige strekdam werd verzwaard en aan de kop ervan werd een bezinkings- en bestor- ti gsveld aangebracht. De beschermende w "king van deze maatregelen bleek slechts V; tijdelijke aard te zijn, want na oktober 1970 is de aantasting van zowel de Krammerplaat a! de Plaat van Oude Tonge weer sterk toe- g nomen. 1 ssen juni en november 1971 trad in dit g bied een grote oeverval op, waardoor de a j! plaatselijk verondiepte van 17 tot 12 m b neden N.A.P. In februari 1972 mat men in d '.elfde meetraai echter alweer een diepte v n N.A.P. -20 m. Tussen februari en oktober 1' 72 deed zich een nieuwe oeverval voor, die d geul verondiepte tot N.A.P. -17 m. ir juli 1973 werd geconstateerd dat de geul a /eer was uitgeschuurd tot N.A.P.-21,5 m, ter- w I de oeverhellingen sterker waren dan daar Fig. 1. Ligging van de Plaat van Oude Tonge; binnen het aangegeven vakje worden de maatregelen ter bescherming van de Plaat uitgevoerd 353

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1974 | | pagina 31