Vorderingen 1 juli 1 oktober 1971 A. De werken van het Deltaplan Brouwershavense Gat Sinds 3 mei, de dag dat men begon aan de opbouw van het zandlichaam van de dam door het Brouwershavense Gat, is 16,5 miljoen m3 zand in het werk gebracht; daardoor is het zand- bedrijf nu vrijwel voltooid. Ongeveer tot het begin van de bouwvakvakantie, op 10 juli, heb ben zes zandzuigers continu, dat wil zeggen gedurende 168 uur per week, aan het aanvoeren van zand meegewerkt; twee profiel- perszuigers in het noordelijke sluitgat, twee profielzuigers, een bakkenladende bodemzuiger en een sleephopperzuiger in het zuidelijke sluitgat. Alleen de sleephopperzuiger werkte aan de zeezijde van de dam. Na de bouwvakvakantie werd met drie profielperszuigers verder ge werkt. Twee daarvan werkten tot en met 6 augustus in dubbele dienst, 95 uur per week, en één in enkele dienst, 47,5 uur per week. De andere drie zuigers waren intussen afgevoerd. Van 6 augustus af zetten twee zui gers het werk voort in enkele dienst. Begin oktober zullen ook zij van het werk worden afge voerd. Voor de fabricage van 193 000 ton asfaltbeton - 88 000 ton voor de aanleg van wegen en 105 000 ton voor de opbouw van talud- j bekleding - en van 38 000 ton gietasfalt staan op de dam door het Brouwershavense Gat drie asfaltinstallaties opgebouwd, de grootste op het damvak Kabbe- laarsbank, twee kleinere op de damvakken Middelplaat en Springersdiep. Voorlopig moest het asfaltbedrijf op de taluds wachten op het zandbedrijf. Op de damvakken Middelplaat en Kabbelaarsbank heeft men in die tijd de oostelijke rijbaan van de autosnelweg aangelegd over een lengte van 3 km. Na de bouw vakvakantie waren de werkzaam heden aan de opbouw van de damvakken in de sluitgaten zo ver gevorderd dat begonnen kon worden aan het aanbrengen van asfaltbekledingen aan de zee zijde. Eind september was de 16 m brede en 25 cm dikke slab gietasfalt die aan de zeezijde het talud moet beschermen, ge reed. Ook de met gietasfalt ge penetreerde glooiing op het buitenbeloop is tot een hoogte van N.A.P. 4 m gereed ge komen, evenals de tussen deze beide in gelegen buitenberm van 25 m breed, die ligt op N.A.P. 5 m. Aan de meerzijde van de dam vakken in de sluitgaten is een houten teenschot gemaakt, en zijn kraagstukken aangebracht. Boven het teenschot zijn glooi ingen vervaardigd van Portugees graniet en koperslakblokken. In de haven van West-Repart werd een keerwand geheid van stalen damwand. Na de sluiting van het Brouwers havense Gat zijn ongeveer 50 000 betonblokken overgeschoten; die worden afgevoerd naar het werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde, en daar opge slagen in afwachting van gebruik bij de Oosterscheldesluiting. De kabelbaan is vrijwel geheel afgebroken. De nog bruikbare onderdelen zijn afgevoerd naar opslagruimten op het terrein van de werkhaven Schelphoek. De gewapend-betonnen pylonen en de verankeringsconstructies zijn met springstof opgeblazen; de resten zijn in het zandlichaam van de dam begraven. Oosterschelde Werkhaven Schelphoek In daarvoor op het haventerrein opgestelde loodsen en op een gereserveerd gedeelte van het open terrein werden onderdelen opgeslagen van de gedemon teerde kabelbaan over het Brouwershavense Gat. Vanuit deze haven werd in de verslagperiode de afvoer onder nomen van 50 000 stuks bij de sluiting van het Brouwershavense Gat niet verwerkte blokken beton van 2+ ton per stuk. Werkhaven Sophiapolder In de verslagperiode werden aangevoerd en in depot opge- 438

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1971 | | pagina 56