Vorderingen januari- april 1971 De werken van het Deltaplan t rringvliet uiting van het Rak van heelhoek C zandzuiger 'Gouda' heeft tot e nd maart verder gewerkt aan c opbouw met zand van het ei mlichaam en van de aanslui- t ig op strand en duin. Thans i dit werkonderdeel gereed. 7 :hter het noordelijk landhoofd v n de uitwateringssluizen C rfde men het risico van onge- v ?nste zettingen niet te nemen; c ;arom werd het zand hier niet c /gespoten, maar over een I ngte van 150 m droog aange- v ld en verdicht. De 160 000 m3 z nd die hiervoor nodig waren, v rrden met scrapers in het werk gebracht. De baileybrug c e aan deze kant van de slui- z n was aangelegd voor het t ansport van betonblokken ten b 'hoeve van de kabelbaan- s uiting, kon weer worden af gebroken en afgevoerd. De d linregel op de Voornse oever v erd aansluitend aan het werk eer een lengte van 500 m ver- z /aard. Ook deze verzwaring, c e aan de landzijde werd uit- 5 woerd, geschiedde met behulp v n scrapers en bulldozers. I het begin van januari ving r en aan het damlichaam te p ofileren. Op een op N.A.P. 4 m gelegen terrein aan de r 'ierzijde werd een asfalt- i stallatie gebouwd, die vanaf begin februari het materiaal leverde voor de asfaltbekleding van de dam aan de zeezijde. Tot aan 1 april werd al 17 000 ton asfalt verwerkt. De glooiing aan de zeezijde is zo goed als gereed. Ook aan de rivierzijde is men doende een glooiing en een taludbekleding op te bou wen. Daartoe verwerkte men tot nu toe 14 000 ton grind, 8000 ton stortsteen en 2000 m3 klei. Bijkomende werken De terreinen tussen het sluizen- complex in het Haringvliet en het voormalig Zuiderdiep zijn thans geheel ingericht. Ook de duinverzwaring op Goeree heeft haar beslag gekregen, zodat de werken op 1 april voorde eerste keer konden worden opgeleverd. De secundaire wegen, de af ritten en wegaansluitingen zijn in hoofdzaak voltooid. Enkele kleinere werken worden nog uitgevoerd. Van de verkeers- koker tussen de uitwaterings sluizen en de schutsluis onder de Dammenweg door is het beton eind maart gestort. In een later stadium zal in deze koker een wegverharding wor den aangebracht. Op Voorne wordt ten behoeve van de recre anten een voetgangerstunnel ge maakt onder de Dammenweg, zoals reeds in het vorige Be richt gemeld. De bouwput voor deze tunnel is inmiddels ont graven; hij is door middel van een vacu├╝mbemaling droog gemaakt. De tunnel wordt in moten gemaakt; voor de eerste moten zijn de betonnen vloeren gestort. Een bij Dirksland te bouwen inlaatsluis voor zoet water in de Zuiderdiepboezem is in de verslagperiode tot de vereiste diepte ontgraven en met bronbemaling drooggemaakt. De paalfundering voor de sluis- vloer is geheid. Volkerak De afsluitdam door het Volkerak De afsluitdam door het Volkerak en de uitbreiding van het Helle gatsplein met een aantal bij komende werken worden op 5 april 1971 voor de tweede maal opgeleverd. Bouwput voor een spui- en een jachtensluis in de Volkerakdam Nadat perskaden waren aange bracht op het gronddepot is men begonnen de bouwput uit te baggeren. Het grondverzet bedroeg in deze periode 200 000 m3. De verdediging van het binnenbeloop werd ont manteld en afgevoerd, en een binnen de toekomstige bouw put gelegen lossteiger opge ruimd. Voor de aanleg van een werkterrein langs de voormalige uitvaartgeul van de caissons is men begonnen perskaden op te bouwen. Brouwershavense Gat Portaalkranen Ook de laatste van de vier portaalkranen is nu in gebruik 317

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1971 | | pagina 47