n ons sterk geïndustrialiseerde en dichtbe- olkte land is de behoefte aan water thans zo Waterkwaliteit iroot dat de overheid behalve bij de be- ivloeding van de hydrologische kringloop ok een taak op zich moet nemen ten aan- len van de evenwichtige afweging van water- ehoeften in termen van kwaliteit zowel als an kwantiteit. Bij het milieu-onderzoek in het eltagebied worden kwaliteit en kwantiteit an het water steeds in nauwe samenhang iet elkaar onderzocht, oe meer ons oppervlaktewater echter ver- ntreinigd wordt, hoe meer de aandacht valt p de kwalitatieve aspecten. i et begrip waterkwaliteit is eigenlijk te sub- ctief om in de praktijk te kunnen worden ebruikt voor de beoordeling van water, tenzij meteen bij gezegd wordt welke bestemming -in het water men op het oog heeft, en tenzij en de term door middel van normen of chtlijnen nader vastlegt, aast richtlijnen die afhankelijk zijn van de I eoogde bestemming kunnen dan ook nog an aantal algemene normen voor 'gezond' apervlaktewater worden vastgesteld. De emorie van toelichting bij de Wet inzake i a verontreiniging van oppervlaktewateren :gt in dit verband: water moet geschikt zijn s grondstof voor de bereiding van drink ster dat tegen redelijke kosten kan worden :distribueerd; water moet als zodanig bruik- t aar zijn voor industriële doeleinden; water r oet geschikt zijn als grondstof voor de be reiding van industriewater waaraan niet zulke strenge eisen worden gesteld als aan leiding water; het moet als zodanig geschikt zijn als drinkwater voor vee en als begietingswater voor land- en tuinbouw, zodanig van aanzien en samenstelling zijn dat recreatie erop mogelijk is zonder gevaar voor de volks gezondheid, en er moet een behoorlijke vis stand in mogelijk zijn. Deze normen zijn wel zeer algemeen, en de invloed van een specifieke verontreiniging op de opgesomde bestemmingen - drinkwater voorziening, industriële watervoorziening, agrarische watervoorziening, recreatie en visserij - kan dan ook zeer uiteenlopen. De hierna volgende tabel geeft, bij wijze van voorbeeld, een verdeling van de bijzondere gevoeligheden. In een inleidend artikel over milieu-onderzoek Bijzondere gevoeligheid H valiteitsindicator Drinkwater- Industriële Agrarische Recreatie Visserij voorziening watervoor- watervoor ziening ziening V edingsstoffen X X X X Z urstofgebrek X Cogeloste stoffen (CI-) X X X T mperatuur X X X T oebelheid X X X X R uk/Smaak X X X R dioactieve stoffen X X X X X T xische stoffen pesticiden, zware netalen) X X X X X B cteriën X X 307

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1971 | | pagina 37