Vorderingen 1 old er 1970- 1 ja ri 1971 A. I werken van het Deltaplan Har jvliet Slu ig van het Rak van Sch Ihoek In d verslagperiode werd met beh p van één zandzuiger ver der awerkt aan het opspuiten van e dam; de dam is verdeeld in v schillende vakken die ach eenvolgens worden vol- gep st. Het eerste vak aan de Voc iSe zijde is nu op hoogte zod daar met profileren kan woi n begonnen. In het laatste kwa aal werd 1.600.000 m3 zand in h t werk gebracht. Ein november werd het laatste kra .stuk gezonken en afge- sto het natte werk aan de dam wa Jaarmee beëindigd. Aa de zeezijde werd verder ge- we aan de opbouw van de glo ng. Hiermee is men nu zo gevorderd, dat de steen- ko r op N.A.P. 5,60 m over ee engte van 250 m kan wor de ;epenetreerd met gietasfalt. Aa e rivierzijde werd een be- gi emaakt met de talud- ve .diging. Op het zandasfalt da ,ende als afdichting van de blo .endam, werd onder een he g van 1 :3 een laag grind aa ;bracht en afgedekt met stc 'een. De staalconstructie van de ka belbaan werd geheel gedemon teerd. De constructies aan de beide einden van de baan wer den uiteengenomen en afge voerd naar de werkhaven Schelphoek op Schouwen. De stalen bovenstukken van de drie pylonen werden met een drij vende bok in hun geheel van de betonnen onderbouw gelicht en per bak afgevoerd. De gondels werden per vrachtauto naar Schelphoek gebracht en daar in een loods opgeslagen. Wegen ten zuiden van de uitwateringssluizen Het secundaire wegennet van het haven- en sluizencomplex is uitgebreid met een asfaltweg van de insteekhaven aan de binnenhaven naar Goedereede- Havenhoofd, waar hij aansluit op de hoofdstraat van de woon kern. Het zuidelijk buitenhaventerrein, waar de nieuwe gemeentelijke vismijn is ontworpen, werd ont sloten door de aanleg van twee afritten. Daarmee worden tevens de in aanbouw zijnde steiger voor de reddingboot bij het uit wateringssluisje van het Zuider- diep en de steiger bij het bui- tenhoofd van de schutsluis be reikbaar. Het centrale bedieningsgebouw van de uitwateringssluizen is aangesloten op de weg tussen de uitwateringssluizen en de schutsluis. In de nabijheid wordt een groot parkeerterrein aan gelegd. Enkele kleine kunstwerken Op 25 september 1970 vond de aanbesteding plaats van een inlaatsluis, een verkeerskoker en een voetgangerstunnel, alle in of nabij de Dammenweg. De inlaatsluis wordt gebouwd bij de voormalige mond van de haven van Dirksland; hij dient tot het inlaten van zoet water uit het Haringvliet in de Zuiderdiep- boezem. De Dammenweg zal tussen de schutsluis en het complex uit wateringssluizen worden onder- tunneld door een verkeerskoker waarlangs het afslaand verkeer van Voorne naar de vissers haven, en ook het overige dwarsverkeer, de Dammenweg kan kruisen. De voetgangerstunnel komt nabij het Voornse strand en biedt aan recreanten de mogelijkheid de Dammenweg te passeren zonder het verkeer te hinderen. In voorkomende gevallen kan van deze onderdoorgang gebruik worden gemaakt door het werk verkeer voor het onderhoud van de zeewering. Het werk is ge gund aan de N.V. Aannemings maatschappij W. C. van Dijk te Hardinxveld-Giessendam voor een bedrag van 1.862.000,-. Met de voorbereidende werk zaamheden, zoals het plaatsen van keten, het inrichten van werkterreinen, het grondwerk en de bronbemaling is inmiddels aangevangen. Voor de verkeers koker werd begin december al het eerste beton gestort. Duinverzwaring op Goeree Begin november is begonnen met de verzwaring van de binnen- duinregel tussen Goedereede- Havenhoofd en de Oostduinen nabij de Kwade Hoek. Het zand voor deze verzwaring komt uit depots die een paar jaar ge leden zijn opgespoten en die nu zodanig ontzilt zijn, dat het uit komende zand zonder bezwaar in de duinverzwaring verwerkt kan worden. De aard van het werk laat toe dat het gehele grondverzet wordt uitgevoerd met scrapers, hetgeen een snelle voortgang van het werk verzekert. 267

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1971 | | pagina 53