I 70 voorstellen ter oplossing van het Vlaams Blok-probleem N) 00 •Het Vlaams Blok kan erg S veel verweten worden, r- maar één ding niet: 'idelijkheid over de -toelingen van de partij. -i"% sns en temeer 1 begin juni de L Opdoeken ras hel Vlaams Blok. Het Vlaams Blok schampert dat bet Ko ninklijk Commissariaat voor bet Migran tenbeleid (KCM) enkel maar voorstellen kan formuleren en geen eigen beleid kan voeren. Het Vlaams Blok doet echter niet anders. Als gevolg van haar score op 24 novem ber mocht bet Blok een minister leveren voor de Vlaamse dee Ire ge ring. maar De- winter weigerde beleidsverantwoordelijk heid te nemen. Voorts verwijt het Vlaams dat Koninklijk Commisaris Paula ^•3. Stoppen met kosten-baten-analyses. Zoals De Morgen en deels ook de Gazet f 3 van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en 0*Hct Nieuwsblad belicht hebben, is het x Vlaams Blok erg selectief bij het maken j 5 van een kosten-baten analyse van de aan- wezigheid van migranten. Men vindt alleen J maar kosten ('122 miljard per jaar*), geen baten. Nochtans beschikt ook het Vlaams C Blok over bet derde rapport van bet KCM ('Financicel-economische aspecten van een T migratenbeleid•) waarin de fiscale en para- f- fiscale opbrengst van de vreemdelingen op herkomst.' Lezen we verder lot voorstel ze ventig, dan blijken zelfs vreemdelingen van de derde generatie, dal wil zeggen: in Bel- g>C geboren uit ouders die ook als in Belgie geboren zijn, buiten te moeten vliegen. Dat is dus de georganiseerde deportatie zoals Vic Anciaux in de Vlaamse Raad stelde. Daartegenover staat het voorstel tot op- richting van een Centrum voop Etnische Gelijkheid, zoals het KCM wil, of een Cen trum voor Gelijkheid, zoals de regering schijnt te witten. All voorstander van de vrije markteconomie zou het Vlaams Blok blij moeten zijn dat alle mensen in de beste, 7. Stemrecht voor migranten, j Het Vlaams Blok is tegen stemrecht voor migranten, maar ook tegen het pnna pe '1 Belg m 1 stem'. Het wil terug tot veer 1919. Toen gold het meervoudig stem- recht: de meeste (mannelijke) Belgen bad- den 1 slem, sommigen echter 2,3 lot zelfs 4 stemmen, afhankelijk van hun inkomsien. Het Vlaams Blok wil nu meervoudig slem- recht naargelang het aantal kinderen in het gezin. Kinderloze VB-stemmers zullen er blij mee zijn. Wat nu met het stemrecht voor migran ten? Uil de interview* die •- 00 I 2m>Sr CD - (1)1 o r- 52 c 3= o;o o m ix-w, "OO C/> O m 2 m m 2 17* m 5 r- 5 23 co -i rn m m m cn-ZL e -3 X - uitbrengen voor de onde VGV-comkei. Maar Vlaams Blok zich mee' 2 den alsmaar verwijt j terrein te begeven. I dan ook op haar terT' q. bij General Motors beeld is een Italian VGV<omite en eer ondernemingsraad, lijst. Denkt men C die mensen geko hun nationaliteit

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 30