Werkgroep kunstgeschiedenis wim scholten Binnen het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen werd al enige tijd gewerkt aan de oprichting van een werkgroep Kunstgeschiedenis. Op 3 februari jongstleden heeft een eerste bijeen komst van geïnteresseerden plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is nog niet tot formele oprichting overgegaan. Wel is alvast een ontwerp-reglement voor de werkgroep vastgesteld. Volgens dit regle ment stelt de werkgroep zich in algemene zin ten doel, het inzicht en de kennis inzake de kunstgeschiedenis te bevorderen. De werkgroep wil zich gaan bezig houden met het organiseren van activiteiten zoals lezingen, bijeenkomsten en excursies over schilder-, bouw- en beeld houwkunst, kunstnijverheid en andere onderdelen van het vakgebied kunstgeschiedenis. De werkgroep wil voorts het onderzoek en de kennisverbreding met betrekking tot de kunstgeschiedenis van Zee land bevorderen en zich sterk maken voor het behoud, de conser vering en de verwerving van objecten die voor de kunstgeschiedenis van Zeeland van belang zijn. Op een tweede bijeenkomst, op 27 april in het pand 's-Hertogenbosch te Middelburg, zijn het activiteitenplan, het beleidsplan en de be groting aan de orde geweest en is, mede op basis daarvan, besloten tot formele oprichting. Wel is duidelijk gesteld, dat het functioneren van de werkgroep na de proefperiode van ruim een jaar wordt geëvalueerd. Slechts bij voldoende draagvlak en belangstelling is naar de mening van het voorlopige bestuur van de werkgroep voortzetting verant woord. Voor het komende seizoen (vanaf de maand oktober) staan lezingen op het programma over de Arnemuidse schilder Dirk van Deelen, over het hoofdaltaar en het graf van Roomskoning Willem II in de koorkerk te Middelburg, over de culturele betekenis van de immigratie uit de Zuidelijke Nederlanden tijdens de tachtigjarige oor log en over het architectonische erfgoed in Zeeland. Verder wordt gedacht aan een excursie naar een museum in Vlaanderen. Voor wat betreft kunsthistorisch onderzoek, dat in werkgroepverband ter hand kan worden genomen, zullen door het voorlopige bestuur enige voorstellen worden geformuleerd. Vooralsnog gaan de gedachten uit naar het gericht verzamelen van gegevens en informatie over bijvoor beeld belangwekkende voorwerpen of collecties in de Zeeuwse musea. Het bestuur van het Zeeuwsch Genootschap heeft inmiddels in de oprichting toegestemd. 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 40