Parmenides' black box )AN |.B. KUIPERS Geschiedenis, kosmologie, literatuur 1. De wederkerigheid of circulariteit van 'wereld' en 'voorstelling' is een bekende voetangel van de geschiedschrijving, een genre dat tot weten schap noch kunst behoort. Om het probleem van de objectiviteit te overstijgen is gesteld dat het bedrijven van cultuurwetenschap zoiets is als het lezen en interpreteren van (fragmenten van) teksten; dit beeld van cultuurvormen als tekst is inmiddels dermate gemeengoed ge worden dat we al van een cliché kunnen spreken. Historici en antro pologen ontwarren de textuur van de werkelijkheid die ze bestuderen en doen verslag van hun bevindingen door... het produceren van een tekst. Traditioneel laat men de wetenschappelijke historiografie beginnen bij Leopold von Ranke (1795-1886), wegens de door hem ontwikkelde historische bronnenkritiek. Maar als kind van zijn tijd was Ranke ook de overtuiging toegedaan dat elk tijdvak door een bepaalde Idee werd gekenmerkt. Een latere generatie kwam tot het besef dat deze ideeën en periodegebonden kenmerken, en uiteraard ook de indeling in tijd vakken zelf, geen eigenschappen van het bestudeerde verleden waren, maar voorwaarden om structuur in dat verleden aan te brengen, zodat het aanschouwelijk kon worden gemaakt, en getransformeerd tot een bevattelijk relaas. Geschiedkundige voorstellingen waren niet langer afspiegelingen van de verleden werkelijkheid, maar metaforen; geen afbeeldingen maar ombeeldingen van historische vormen. De 'talig heid' van het historiografisch produkt werd ontdekt. Geschiedenis was geen literatuur meer a la Voltaire of Gibbon, geen waardevrije of sociale wetenschap a la Ranke of Lamprecht, maar iets daar tussenin: een hybride van literatuur en wetenschap. De geschiedfilosofische stroming die het meest heeft bijgedragen tot de herwaardering van het muzische aspect van de geschiedschrijving is die van het narrativisme. Een narratio is geen afbeelding van een stuk verleden, maar een ordenend beginsel, een staketsel dat de waarneming van de historische werkelijkheid en de uitkomst van het historisch onderzoek zodanig ordent dat er samenhang ontstaat. Een historisch begrip is geen omschrijving van een realiteit, maar een gezichtspunt dat het beeld van die realiteit bepaalt. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 28