- d_ O- verkregen. Ontegenzeggelijk oefenen deze geulverdiepingen en de toename van de getijvolumina invloed uit op de langs de Westerschelde gelegen oeverwer- ken. Als gevolg daarvan dient België te financieren in de voor de bescher ming van deze oevers benodigde bestortingswerken. Deze bestortingswerken zullen nog geïntensiveerd moeten worden als uitvoering wordt gegeven aan de verder door België gewenste verdiepings-baggerwerkenhet z.g. 48'-A3' pro gramma. Daarnaast blijft de Belgische wens bestaan voor een betere ontsluiting van het Antwerpse linkeroever-havengebied, middels de aanleg van een Baalhoek- kanaal. Alhoewel de provincie Zeeland de aanleg van dit kanaal uit het streekplan heeft geschrapt, heeft de Nederlandse regering, op grond van goede nabuurschap, in beginsel gedacht toe te kunnen stemmen in de aanleg van zo'n kanaal. ING. K.J.J. BRAND Literatuur: Voor een meer uitvoerige behandeling van dit onderwerp en verdere litera tuur, wordt verwezen naar: Brand, ing. K.J.J. - Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of de Westerschelde - In Zeeuws Tijdschrift, 1983, no. 3, 99-110. Tevens in encyclopedie van Zeeland, III, Middelburg, 1984, 310-315. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 9