Onderzoek en meldingen Snuffelstage Walcheren, Zuid-Beveland Zeeuws-Vlaanderen Vondstmeldingen en archeologisch spreekuur Melding van archeologi sche vondsten dient te geschieden bij de SCEZ. Het materiaal wordt wanneer nodig geregis treerd en gedocumen teerd, maar blijft altijd in het bezit van de melder, tenzij deze het zelf wil afstaan. Uw melding van vondst(en) of waarneming(en) kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden bij: SCEZ Postbus 49 4330 AA Middelburg T 0118-670870 E j.jongepier@scez.nl Daarnaast houdt de SCEZ op elke eerste dinsdagmiddag van de maand een archeologisch spreekuur. U kunt het spreekuur in locatie De Burg Groenmarkt 13 te Middelburg bezoeken om voorwerpen te laten determineren (geldwaarde wordt niet getaxeerd), vondstmeldin gen te doen, of allerlei vragen op het gebied van de Zeeuwse archeologie voor te leggen. De eerstvolgende archeologische spreekuren vinden plaats op de dinsdagmiddagen 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 september van 15.30 tot 16.30 uur. Dank voor uw medewerking! Bodem van Romeins terra sigillata met daarin het stempel van de maker Ippus, gevonden bij Goes. Vondsten uit Reimerswaal in museum Op 30 maart documenteerde en fotografeerde de SCEZ een verzameling aardewerk en steengoed in het Oosterscheldemuseum te Yerseke. De voorwerpen zijn enkele decennia geleden door de heer I. de Wee uit Yerseke in de verdronken stad Reimerswaal opgegraven. Kort geleden heeft hij ze aan het museum geschonken. Schenking aardewerk Op 12 april schonk de heer J. van den Berg uit Middelburg, voormalig voorzitter van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Zeeland, een hoeveelheid Romeinse aardewerkfragmenten aan de SCEZ, waaronder meerdere fragmenten terra sigillata, afkomstig van diverse locaties op Walcheren en Zuid- Beveland. Veel van het materiaal had hij gevonden op het strand bij Oranjezon, tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder. Romeinse aardewerkfragmenten, afkomstig van het strand bij Oranjezon (Vrouwenpolder). De gemeente Terneuzen vaardigde archeologieambtenaar Kookpotten uit Reimerswaal; Frans Weemaes af en trakteerde op een uitgebreide lunch collectie Oosterscheldemuseum, Yerseke. in Heikant. Op 5 april verzorgde de SCEZ een korte snuffelstage voor tien leerlingen uit de vierde klas van het Goese Lyceum. Daarbij kwam ook het archeologisch veldwerk en de uitwerking daarvan aan de orde. De leerlingen bekeken het archeologisch depot aan de Looierssingel; aan het eind van de middag zijn met assistentie van enkele leerlingen op een grasveldje op het industrieterrein Arnestein te Middelburg twee boringen verricht. Het mes sneed aan twee kanten, want behalve dat het voor de leerlingen leerzaam was om te zien hoe de Zeeuwse bodem eruit ziet (onder andere een veenlaag van tweeduizend jaar oud met stinkende plantenresten) vormden de boorresultaten een aanvulling op een eerder booronderzoek ter plekke door de Walcherse Archeologische Dienst. Veldverkenning prehistorie Koewacht Zaterdag 12 februari voerden leden van de AWN, afdeling Zeeland en de Werkgroep Archeologie Hulst een derde veldverkenning uit aan de Emmabaan te Koewacht. ArcheoMedia trof hier in 2009 vuursteen concentraties en een deels intact bodemprofiel aan op een locatie voor woningbouw. Machteld Bats (Universiteit Gent) en Marcel de Koning (SCEZ) gaven uitleg over bodem- opbouw en prehistorische bewoning (finaal-paleolithicum - vroeg-mesolithicum). Resultaat van de actie: 36 afslagen, 4 klingen, 3 kernstukken, 2 schrabbers, 1 steker, 2 andere werktuigen, waaronder mogelijk een deel van een neolithische vuurstenen bijl, een kernstukje van jaspis en twee fragmentjes handgevormd aardewerk. Zeeuws Erfg°ed 6 juni 2011/02 Archeologie

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 6