0ÖYS see= Project Probleemloos Toegankelijk <r *0 van veldtekeningen :-Tr; M J O H r O Onderzoek Romeins Aardenburg Romeinse munten en het digitaliseren w n -V!- 'C. Al enige tijd geeft de SCEZ uitvoering aan een project voor het inlopen van achterstanden in de ontsluiting van het Zeeuws Archeologisch Depot. Dit project onder de naam 'Probleemloos Toegankelijk' wordt uitgevoerd met financiering van de Provincie Zeeland. Omdat het ondoenlijk is alle achterstanden volledig in te lopen, is in het projectplan scherp geformuleerd welke prioriteiten in aanmerking komen. Op hoofdlijnen wordt ervoor gezorgd dat alle bodemvondsten en documentatie digitaal vindbaar zijn; voor de zaken die volledige verant woordelijkheid zijn van het depotbeheer volgt ontsluiting op detailniveau. Ontsluiting van de vondsten vindt plaats in het depotbeheersysteem TMS, de documentaire data worden opgeslagen in ZAA-Archeolink. De afgelopen tijd is met hulp van medewerkers en vrijwilligers al een heleboel bereikt. Zo zijn alle analoge dia's en negatieven gescand en opgeslagen in een beeldbank, 550 tekeningen van Aardenburg gescand, 590 veldtekeningen van ander Zeeuws onderzoek voorbereid en getransporteerd om te scannen en circa 1.800 dossiers verwerkt. Verder zijn circa 3.500 vondsten beschreven en geregistreerd. In het kader van dit project worden ook alle vondsten van opgravingen geregistreerd die in het verleden zonder registratie zijn ondergebracht bij diverse lokale Zeeuwse musea. Voor het Streekmuseum Het Land van Axel SCEZ-medewerkers en bij de voorbereiding van het scannen van tekeningen uit het Zeeuws Archeologisch Depot. blijkt dit niet alleen inzicht te geven in de nog niet geregistreerde vondsten zelf, maar ook belangrijke andere informatie voor wetenschap en beleid te bevatten. Zo is nu uit het centrum van Axel een tweede vindplaats bekend met aardewerk uit de Romeinse tijd, kunnen ongeveer vijftien nieuwe vindplaatsen worden toegevoegd in de bebouwde kom van Axel en één in de bebouwde kom van Hulst. Verder zijn uit het buitengebied van de gemeenten Terneuzen en Hulst nog eens vijf nieuwe laatmiddeleeuwse vindplaatsen bekend geworden. Deze aanvullingen komen nog op tijd om mee te nemen in het op te stellen archeologiebeleid van gemeenten, dat in samenwerking met de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten wordt ontwikkeld. Ging het vorige bericht aangaande de uitwerking van de Aardenburgse opgravingen over het goed te dateren terra sigillata-aardewerk, inmiddels zijn de Romeinse munten onderwerp van onderzoek. Ook deze bieden goede dateringsmogelijkheden van de contexten waaruit ze afkomstig zijn. In het verleden is deze vondstcategorie beschreven door specialisten van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en het Koninklijk Munt- en Penningkabinet. Omdat er in het laatste decennium nieuwe inzichten zijn voor wat betreft de munten uit de late derde eeuw na Chr., is besloten opnieuw een specialist naar de munten te laten kijken. Dr. Jérémie Chameroy van het Römisch- Germanisches Zentralmuseum in Mainz (Duitsland), neemt de komende tijd vooral de zogenaamde Antoniniani onder de loep. Deze groep zeer kleine laat-Romeinse muntjes (met een gemiddelde diameter van slechts 1 centimeter) kan licht werpen op de laatste bewoningsfase van Romeins Aardenburg. Daarbij is vooral de verhouding tussen muntjes van officiële muntslag en zogenaamde barbaarse imitaties interessant. Alle voor het onderzoek relevante veldtekeningen zijn inmiddels gevectoriseerd. Daarbij zijn de gescande tekeningen omgezet naar te manipuleren werkbestanden. Op dit moment worden met een GIS-programma de opgetekende sporen en structuren uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen van elkaar gescheiden. Vervolgens wordt een selectie gemaakt van binnen dit project uit te werken sporen en gebouwen van de Romeinse nederzetting te Aardenburg. i---_ Voorzijde van een zilveren denarius uit Aardenburg met de kop van keizer Caracalla, te dateren 211-217 na Chr. van de natuurstenen fundamentresten van het Romeinse tempeltje Zeeuws Erfgoed 5 juni 2011/02 ARCHEOLOGIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 5