Het 'nieuwe' metaaldepot Na de lunch onthulde Bernard Meijlink (Walcherse Archeologische Dienst) de voorlopige resultaten van het onderzoek in het centrum van Domburg. Hoewel nog in het beginstadium van uitwerking, blijkt dat de kwaliteit van de goed bewaarde opgegraven resten van hout, been, leer en metaal een belangrijke aanvulling betekenen voor de kennis van vroege en late middeleeuwen op Walcheren en in Zeeland. Henk Hendrikse (SCEZ) bracht de vergeten opgraving van de Sint-Janskerk te Sluis in 1948 onder de aandacht en daarmee de kommervolle toestand van de huidige zichtbare resten. Hij zette vraagtekens bij de zin van het toenmalige onderzoek (er is nauwelijks documentatie bewaard) en riep de eigenaar, de gemeente Sluis, op tot actie om de resten beter te beheren en zo de stad een nieuwe plek met cultuurhistorisch elan te geven. Uitsmijter Sebastiaan Ostkamp (ADC ArcheoProjecten) toonde de ontwikkeling in het gebruik van keramiek vanaf de vroege middeleeuwen op Walcheren. Met meer dan 150 illustraties behandelde hij alle soorten aardewerk waarvan op Walcheren resten zijn gevonden, voornamelijk van de opgravingen van Middelburg-Berghuijskazerne, Vlissingen-Spuistraat, Vlissingen-Dokkershaven en Arnemuiden-Clasinastraat. Opvallend veel exotisch vondstmateriaal, zoals pre-kraakporselein en aardewerk uit Syrië, komt in Zeeland voor en wijst op het belang van dit gebied in de Nederlandse handel. De datum voor de volgende ZAAD is bepaald op zaterdag 17 maart 2012. De collectie metaal in het Zeeuws Archeologisch Depot bevat circa 5.000 voorwerpen, waarvan enkele honderden exemplaren van ijzer. Omdat op dit moment een deel van de collectie nog geïnventariseerd wordt, zijn de genoemde aantallen niet exact. Het 'nieuwe' metaaldepot van de SCEZ is nu een jaar in gebruik. Voorheen werden metaalvondsten samen met andere vondsten uit een opgraving bewaard. Voorwerpen van keramiek, glas, steen, metaal, leer en hout verbleven vaak in één doos. Voor aardewerk en glas zijn algemene bewaarcondities (droog, schoon en zonder veel temperatuur- en vochtigheidsschommelingen) goed genoeg. Metaal, en dan specifiek metaal uit de bodem, behoeft in tegenstelling tot organisch vondstmateriaal een zo droog mogelijke opslag om corrosie van het object zoveel mogelijk te voorkomen. Wenselijk is elke vijf jaar een onderzoek in te stellen naar de conditie van de verschillende metalen voorwerpen. zijn. Door snel optreden kon erger voorkomen worden. De voorwerpen zijn met voorrang behandeld door S. (Hans) Bostelaar); de resultaten hiervan zijn te zien op de tweede foto. Dezelfde fibula na de behandeling door S. Bostelaar. Diverse fraaie vondsten in een lade van het metaaldepot. voor In Middelburg gevonden fibula (datering tiende/elfde eeuw), IJzer De collectie ijzeren voorwerpen heeft gemiddeld een veel mindere conditie dan de objecten van brons/messing of tin/lood. Een belangrijk deel is nooit geconserveerd en verblijft vaak al jarenlang in het depot. De onbehandelde voorwerpen verkeren in een deplorabele toestand, maar ook het deel dat wel ooit een behandeling onderging behoeft regelmatig onderhoud. Gepoogd wordt om een deel van de collectie voor de toekomst te behouden. Hiervoor dient een plan van aanpak geschreven te worden, waarna liefst op korte termijn met een behandeling gestart kan worden. Voor deze ijzeren kookpot komt alle conservering te laat. De in het metaaldepot ondergebrachte voorwerpen worden analoog en digitaal geregistreerd onder een nieuw inventarisnummer en een vaste 'standplaats'. Daarnaast krijgen zeer veel voorwerpen een inventarisnummer op het object zelf. Deze voorwerpen worden met enige regelmaat uitgeleend aan binnen- en buitenlandse musea. Koper(legeringen) We spreken van brons als de legering bestaat uit koper en tin en van messing indien sprake is van een legering van koper met zink. Op veel van deze kwetsbare voorwerpen heeft zich door jarenlange ongeconditioneerde opslag corrosie gevormd. Deze objecten worden van de andere gescheiden omdat de corrosie soms besmettelijk is. Een type corrosie bekend als 'kopergroen' zien we op het afgebeelde voorwerp: een bronzen gelijkarmige fibula (lengte 4,5 centimeter) met ernstige aantasting. Ook de voorwerpen in de directe omgeving bleken al besmet te Zeeuws Erfgoed^. juni 2011/02 Archeologie

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 4