Erfgoed Allerlei PUBLICATIES SCEZ kan geen aanvullende informatie verstrekken over de verkoop van verschenen publicaties. Boeken en eenmalige uitgaven [commissaire Gérard Audinet], Charley Toorop (Paris: Paris-Musées, 2010) 254 pag.; ill., foto's, tek.; ISBN 978-2-7596-0113-4. Catalogus bij de tentoonstelling 'Charley Toorop, 1891 1955', georganiseerd door het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, van 19 februari tot en met 9 mei 2010. Deze tentoonstelling was gebaseerd op 'Vooral geen principes!', georganiseerd in 2008 door Marja Bosma in het Museum Boijmans-van Beuningen te Rotterdam. Het Franse boek is letterlijk een tweeluik, waarvan het eerste deel tekstbijdragen bevat van onder meer Fabrice Hergott, Marja Bosma (vert aling van Vooral geen principes!), Carel Blotkamp, Catherine Gonnard en Gérard Audinet. Het bevat een lijst van geëxposeerde werken, levenschronolo gie en een selecte bibliografie. Het tweede deel omvat de weergave van alle expositiewerken en werk van vrienden van Charley Toorop. Fred van Lieburg, Een eiland na de Reformatie: Schouwen-Duiveland 1572 1700 (Amsterdam: Bert Bakker, 2011) 366 pag.: ill.; ISBN 978-90-351-3344 0. Van Lieburg schetst de opkomst van het calvinisme in Zeeland in de begin periode van de Opstand tegen de Spaanse overheersing. Op Schouwen- Duiveland leidde dat tot een vrijwel homogene gereformeerde samenleving, gekenmerkt door een strenge ortho doxie - afgezien van enkele kleine rooms-katholieke en doopsgezinde minderheden. Van Lieburg schetst het eerste begin, de organisatie van de gere formeerde kerk, het burgerlijke en ker kelijke bestuur, de eredienst, de gerefor meerde leer, de kerkelijke tucht tegen over lidmaten en bemoeienis met de openbare orde. Tot slot de wederzijdse beïnvloeding van kerk en staat op het gebied van politiek, waaronder de strijd tegen Spanje en later Engeland en Frankrijk. Met enkele afbeeldingen in zwart-wit, eindnoten, een literatuuro verzicht en register. Johannes Minnaard, Bijnamen van toen in Yerseke (Yerseke: Hoekman, 2010) 77 pag.; ill., foto's. De auteur was tijdens zijn leven actief als visser en bij Van Oord in Werkendam. Hij ver zamelde voor dit boekje tal van dorps verhalen waarin de bijnamen van de dorpelingen de hoofdrol spelen. Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laat middeleeuwse samenleving. Adelsgeschiedenis VIII (Hilversum: Verloren, 2010) 492 pag.; ill., tab., fig., graf.; ISBN 978-90-8704-185-4. Handelseditie van een proefschrift dat in Leiden verscheen. Welkome studie over de adelsgeschiedenis van Zeeland met aandacht voor adeldom en edelen in laatmiddeleeuws Zeeland (deel I), leengoederen, grondbezit, ambten, politieke invloed en militaire macht (deel II), familie, huwelijk, bezit, machtsuitoefening, netwerken, carriè res, levensstijl en beeldvorming (deel III). De studie wordt afgesloten met een slotbeschouwing en een summary. In de bijlagen zijn de namen van alle edelen uit de onderzoekspopulatie weergegeven. Bevat lijst van afbeeldin gen, kaarten, tabellen, afkortingen en rekeneenheden, geraadpleegde bronnen en literatuur en een persoonsregister. Frans Westra, Bouwers van sterke wer ken. Nederlandse ingenieurs in het twee de tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1605-1648 (Utrecht: Stichting Menno van Coehoorn, 2010) 96 pag.; ill., foto's, krt., tek., grav., tab.; ISBN 978 90-6469-854-5. Bevat besprekingen van militaire ingenieurs en hun werk, vervat in vele bijgevoegde kaarten en tekeningen. In het boek staan vele Zeeuws-Vlaamse en Zeeuwse forten vermeld. Bevat eindnoten, twee bijla gen, een lijst van archivalia, geraad pleegde literatuur en persoonsregister. Tijdschriften Aad de Klerk, 'De gang van het Walcherse water; over watergangen op Walcheren', in: Zeeuws Landschap 27/1 (2011) 12-14. Jan J.B. Kuipers, 'De strao op Schouwen. Strand, zee en paarden', in: Traditie 17/1 (2011) 6-12. Zeeland 20/1 (2011) 1-40. In dit num mer van Zeeland een uitgebreid artikel van M. van den Broeke: 'Een theater voor 'tuinoefeningen'. Job Baster en zijn tuin Het Zonnehof in Zierikzee' ofwel een verhaal over de man die de goudvis in Nederland introduceerde. P.W. Moerdijk schreef 'De fossiele schelpen van de Nederlandse kust in Zeeuws perspectief', naar aanleiding van de publicatie van de atlas van fos siele schelpen van de Nederlandse kust. B.A.M. Ramakers is op zoek naar onderzoekers die de rederijkerscultuur onder de loep willen nemen. Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (2009) 222 pag.; ISSN0166-594X. Sjoerd Faber bespreekt de grenzen van het strafrecht in Zeeland aan de hand van de zaak van twee Zeeuwse meisjes die in 1870 voor diefstal tot jarenlange opsluiting werden veroordeeld. Een groot deel van dit Archief gaat over Florentinus Wibaut: Jeanine Dekker heeft een bio grafisch artikel, Jan Zwemer plaatst de politicus in het krachtenveld van zijn Middelburgse tijd en omgeving, en Johan de Koning bespreekt de volks huisvesting onder invloed van Wibaut. Andere bijdragen zijn er van Huib Zuivervaart die het in 1658 opgerichte theatrum anatomicum in Middelburg behandeld en Lo van Driel die de cor- respondentie van D.A. Poldermans met P.J. Meertens aan een nader onderzoek onderwerpt. Zeeuws Tijdschrift 61/ 1/2 (2011) 1-74. Het Zeeuws Tijdschrift is ditmaal in zijn geheel gewijd aan de met Pasen op meerdere plaatsen in Zeeland uitge voerde Matthaus Passion. Arco Willeboordse dook in het archief van het Bach-Comité dat al bijna zestig jaar bestaat, Paul van der Velde interviewde het bestuur en Veronica Frenks sprak met diverse musici over de uitvoering van de Passion in de Sint-Baafs in Aardenburg. Bach-kenner Albert Clement gaat in op de Nederlandse muziektraditie van het stuk; Maarten 't Hart wijdde zelfs een heel boek aan Bach en laat een kort fragment lezen; Lineke Broos sprak mensen die de Passion aangrijpen voor een jaarlijkse familiereünie; en André van der Veeke schreef een gedicht over het Aardenburgse Bachmonument. Een aparte bijdrage is er van Ans J. Veltman-van den Bos over Petronella Moens, de blinde maar ziende dichteres uit Aardenburg. Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 35 (2010)128 pag.; ISBN 90-70511-44-9. Frans Beekman schreef een beschouwing over 35 jaar regionale geschiedschrijving in de Kroniek. Adri van Vliet besteedt aandacht aan de Zierikzeese admiraal Adriaan Willem Simonsz. (circa 1550 1597), en Henk Looijesteijn aan de Zeeuwse jaren van de eveneens van Zierikzee afkomstige P.C. Plockhoy (circa 1620-1654). W.D.R. van Oostrum ontrukt Rijkje Bubbezon en haar dichtende dochters aan de verge telheid. Albert Clobus bespreekt de familie Stofregen uit Zierikzee (1750 1850) en E.F.G.M. Gelderman doet een biografische vertelling van zijn grootouders Johanna Maria de Crane en Edzard Jacob Gelderman. Als laatste bespreekt Daan van der Wekken de Zierikzeese schoolmeester en kunst schilder G.H. Breetvelt (1892-1982). Nehalennia. Archeologie, cultuurhistorie, streektaal en volkscultuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee, het bulletin van de Werkgroep CultuurHistorie van het Zeeuws Genootschap en de Zêêuwse Dialect Verênigieng, biedt in afl. 171, voorjaar 2011, naast de vaste rubrieken artikelen over het verdronken dorp Edekinge op Noord-Beveland (Gerard van der Wal), het kunstwerk 'De Wind' van Marinus Boezem (Leen Moelker), Ed. Hoorniks gedicht over Middelharnis (Pau Heerschap) en een aflevering van 'Uit de oude doos' over een dialectwoordenlijst uit de omge ving van het dorp Serooskerke op Schouwen (Veronique De Tier). Heem- en oudheidkundige bladen Schouwen-Duiveland In het eerste nummer van 2011 van Stad en Lande, Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, staan gewoontegetrouw de jaarverslagen (in dit geval die van 2010) van de diverse commissies. Daarnaast schenkt R. van Langeraad aandacht aan de uitgestrekte bezittingen van Jacob Cats in Zeeuws- Vlaanderen. Over een ansichtkaart, ver stuurd door Anton Pieck uit Zierikzee, verhaalt A. Rotte. H. Uil verzorgde een 'In memoriam Maatje Jansen-Glas (1919-2011)'. Mevrouw Jansen was van 1973 tot 1985 bestuurslid van de Vereniging Stad en Lande, had interesse in de geschiedenis en het landschap en zette zich op veel gebieden in. Ook haar kennis over streekdrachten was groot. Van 'De reorganisatie van de ZLM (1916-1918 op Schouwen- Duiveland' brengt J. Zwemer ons op de hoogte. Walcheren Het onderwerp 'levensloop van men sen' is voor dit jaar door de redactie van De Wete (2011, 1) gekozen als onderdeel van immaterieel erfgoed. R. Goudbeek laat een staaltje doorzet tingsvermogen zien van de Zuid- Bevelandse boer Ko van 't Westeinde, die zijn zinnen had gezet op de in 1906 overstroomde Calandpolder. Na veel moeilijkheden kreeg hij zijn zin, en nu boeren de kleinkinderen van Ko van 't Westeinde nog steeds in de Calandpolder. J. Simons onderzocht de geschiedenis van hof Valkenisse, jaren geleden gesloopt, na onderdeel uitge maakt te hebben van de camping van de familie Vos. Over de Veerse stads- kranen schrijft J. Midavaine en over een tekst op een balk in een Veerse gevel heeft S. Hendrikse een ontdek king gedaan. I. Doorenweerd heeft al verschillende artikelen over documen ten in het archief van de Weeskamer van Veere geschreven. Ook in dit num mer neemt zij een bijzonder document onder de loep. Het 'Vadertje' van F. van den Driest gaat dit keer over de Walcherse trekpaarden, jammer genoeg na de Tweede Wereldoorlog voor het grootste deel vervangen door tractoren. In De Wete (2011, 2) staat ook weer de 'levensloop van mensen' centraal. Drie auteurs hebben het levensverhaal van Karel van Drunen gekozen als uit gangspunt voor artikelen over Middelburg in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Het eerste artikel, van P. Smallegange, gaat over de geschiede nis van de School der Nederlands Hervormde Gemeente, waar Van Drunen van 1910 tot 1926 hoofdon derwijzer was. In de komende num mers van De Wete zullen de twee vol gende artikelen over Van Drunen wor den gepubliceerd. L. van der Vliet leidt de artikelen in met een biografische schets. J. Kaljouw vertelt ons over de vroegere buitenplaats Poelwijk bij Groot-Abeele. J. Braat leverde 'Bent u geraakt?', een stuk over het Huis van Bewaring in Middelburg, dat in de Tweede Wereldoorlog dienst deed als interneringsdepot voor ongewenste vreemdelingen. Vervolgens lezen we over 'keutjes' - geldmiddelen gebruikt voor de slavenhandel en later gebruikt bij gezelschapsspelletjes - geschreven door W. Vreeke. Als vervolg op het artikel in De Wete (2011, 1) van S. Hendrikse is er een stuk van J. Midavaine over het pand waarvan Hendrikse een balk met inscriptie beschreef. Hij gaat in op de geschiede nis van het bewuste pand. Zeeuws Erfgoed 20 juni 2011/02 Erfgoed ALLERLEI

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 20