Grote belangstelling voor themamiddag BoerderijEnZeeland www.boerderijenzeeland.nl Subsidie voor instandhouding rijksmonumenten zwaar overtekend Om deze constructie op een historisch verantwoorde manier in elkaar te zetten, moest er toch ook nagedacht worden over de toenmalige houtconstructies. Was hier nog naslagwerk over? Deze gegevens zijn gelukkig wel bewaard gebleven, met name die over monumentale bouw zoals kloosters. Ook was bekend welke gereed schappen men destijds gebruikte. In Zeeland waren bepaalde houtsoorten niet aanwezig, zodat deze van buiten Zeeland werden gehaald. Ook natuursteen moest uit andere gedeelten van Nederland gehaald worden. Was dit voor u het eerste project waarbij een historisch bouwwerk moest worden teruggebouwd? Het mottekasteeltje dateert uit de twaalfde eeuw. Het is uit die periode inderdaad mijn eerste project. De latere bouw, vijftiende en zestiende eeuw, komt vaker voor. Je kunt dus inderdaad zeggen dat dit een bijzonder project is voor mij. U staat bekend als een enthousiaste architect met een grote passie voor historische bouwkunde. Heeft u nog meer projecten op stapel staan? Het herstellen van de Kruisdijkschans bij Sluis staat binnenkort te gebeuren. Verder zijn we momenteel nog bezig met het herstellen van de kademuren aan de Rouaansekaai in Middelburg. Het gaat hier om zeventiende-eeuws metselwerk. Omdat ook hier weinig gegevens over bekend waren, zijn er vooraf proefboringen gedaan. Achter bijna elke steen die uit de kademuur gehaald wordt zitten verrassingen door werkzaamheden van al die jaren. Ook dit is een interessant project. Door dit soort projecten en werkzaamheden wordt het steeds meer duidelijk dat er ook in de toekomst mensen nodig zijn die deze restauratiewerkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. De restauratie opleiding is daarom zeer belangrijk voor onze toekomst. De themamiddag van BoerderijEnZeeland is een groot succes geworden. Op 13 mei kwamen op Hof Werendijke in Zoutelande ruim zeventig genodigden bijeen om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van agrarisch erfgoed. De sfeer op deze zonnige dag was laagdrempelig informeel en vooral gezellig. Primaire doelgroep van deze bijeenkomst waren boerderijeigenaren en vrijwilligers op het gebied van agrarisch erfgoed. Gedurende de middag konden zij presentaties bijwonen, aan rondleidingen deelnemen en zich informeren door middel van de boerderijententoonstelling 'Van Woonstalhuis tot Damwandloods' en een vijftiental informatiestands. Belangrijk moment vormde de presentatie van de gids De kleine historische elementen in Zeeland. Een gids voor instandhouding en herstelvan Frans Rothuizen. 's Morgens was gedurende een persmoment al een eerste exemplaar van dit boekwerkje overhandigd aan Ben de Reu, de nieuwe gedeputeerde voor cultuur van de Provincie Zeeland. De themamiddag werd georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), de Boerderijenstichting Zeeland en SCEZ. In de presentaties kwam vooral de wenselijkheid, maar ook de noodzaak tot samenwerking tussen de deelnemende stichtingen tot uiting; nu de culturele sector in zwaar weer verkeert is het belangrijk om elkaar aan te vullen en te versterken, daar waar mogelijk. Iedere organisatie heeft nu eenmaal haar eigen specifieke kennis en deskundigheid in huis. Het slim inzetten hiervan zal het agrarisch erfgoed in Zeeland in de nabije toekomst zeker ten goede komen, ook in tijden van bezuinigingen. SLZ-voorzitter Lous Coppoolse overhandigt het eerste exemplaar van de gids aan gedeputeerde Ben de Reu (links op de foto). De belangstelling voor de boerderijententoonstelling en de informatiestands was groot. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort heeft bekendgemaakt dat de Brim-subsidie, bedoeld voor instand houding van rijksmonumenten, in 2011 zwaar overtekend is. Op de eerste dag, zaterdag 15 januari 2011, kwamen al meer dan 2.200 aanvragen binnen. Hiermee was de subsidiepot direct overvraagd. Omdat het beschikbare budget verdeeld wordt in volgorde van ontvangst van de aanvragen, gerekend per dag, vond op 20 april een loting plaats die een rangorde aanbracht in de op 15 januari ontvan gen aanvragen. In die volgorde worden de aanvragen nu inhoudelijk beoordeeld, zolang er subsidiebudget is. Alle aanvragers horen in de periode april-juni 2011, maar uiterlijk 30 juni of hun subsidieverzoek gehonoreerd wordt. Van de 2.200 op 15 januari ingediende aanvragen werden 1.136 aanvragen voor kerken ingediend, 780 voor overige gebouwde monu menten, 38 voor woonhuizen, 194 voor groene en 6 voor archeologi sche monumenten. Voor het Brim 2011 is in totaal 57,2 miljoen euro beschikbaar voor gebouwde en groene monumenten en 800.000 euro voor archeologische monumenten. Overigens bleken bij 12% van de aanvragen stukken te ontbreken of was de aanvraag onduidelijk. De desbetreffende aanvragers hebben inmiddels een opvraagbrief ontvangen waarin om aanvullende informatie is verzocht. Voor archeologische monumenten is apart budget beschikbaar. Deze worden behandeld in volgorde van ontvangst. Gezien het beperkte aantal op 15 januari ontvangen archeologieaanvragen is hiervoor naar verwachting geen loting nodig. Zeeuws Erfgoed 18 juni 2011/02 MONUMENTENN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 18