MSSESE rondH Platform Maritiem Erfgoed Zeeland Logo en nieuwe folder voor Platform Maritiem Erfgoed Zeeland J Zeeland is een provincie waarvan de landsdelen al vele eeuwen worden omspoeld door de golven van de zee. De scheepvaart heeft dan ook altijd een cruciale rol gespeeld in het dagelijkse leven van de Zeeuwen. Veel inwoners verdienden direct dan wel indirect hun boterham met de beurtvaart of de visserij. Dit was ook zichtbaar in het Zeeuwse landschap; honderden hoogaarzen, boeiers, schouwen, schokkers en hengsten bevoeren jaarlijks de Zeeuwse wateren. Al deze schepen gaven Zeeland een eigen gezicht en vertelden een verhaal. Helaas is van deze schepen slechts een fractie bewaard gebleven. Als ook deze laatste schepen verdwijnen dan zal een stuk zichtbare geschiedenis van Zeeland verloren gaan. Dit geldt ook voor de bijbehorende infrastructurele objecten, zoals haventjes, kades, steigers en sluizen. Ook daarvan zijn er in de loop van de jaren veel verdwenen. Het platform Om de instandhouding van het maritiem erfgoed in Zeeland te garanderen heeft de Provincie Zeeland in 2002 besloten het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland in te stellen. Het platform is een centraal aanspreekpunt en bovendien een coördinerend en adviserend orgaan voor zaken die spelen op het gebied van maritiem erfgoed. De koepel is samengesteld uit leden van vrijwilligersorganisaties en onafhankelijke leden. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de belangen van het varend (maritiem) erfgoed in Zeeland. Ondersteuning vindt plaats door SCEZ, waarbij het platform tevens is ondergebracht. Doelstellingen Om de instandhouding van het maritiem erfgoed te garanderen heeft het platform de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Vertegenwoordigen van in principe alle Zeeuwse organisaties die zich bezighouden met maritiem erfgoed, zowel binnen als buiten Zeeland; 2. Adviseren van de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten over de instandhouding van het varend erfgoed en direct gelieerde onderwerpen; 3. Samenstellen en beheren van lijsten van historische schepen en gelieerde maritieme objecten in Zeeland; 4. Coördineren en adviseren van projectaanvragen en subsidies m.b.t. Zeeuws maritiem erfgoed; 5. Stimuleren en promoten van maritieme ambachten en specifieke vakkennis op dit gebied; 6. In kaart brengen van maritieme activiteiten en evenementen, zowel binnen als buiten Zeeland. Werkzaamheden Uit bovengenoemde doelstellingen zijn de volgende werkzaamheden afgeleid: - Participatie in gemeentelijke en provinciale organisaties die zich bezighouden met maritiem erfgoed (vb. restauratieopleidingen en havenbehoud en -aanleg); - Overdracht van kennis van maritiem erfgoed, met name richting gemeenten (bestuur, beleidsambtenaren); - Zorgdragen voor behoud van restauratietechnieken en voor overdracht van kennis en deskundigheid richting ROC/ beroepsonderwijs; - Participatie in onderzoeken m.b.t. maritiem erfgoed (vb. Varend Erfgoed in Zeeland. Eindrapportage pilot); - Beheer van Zeeuwse schepenlijst (inventariseren en documenteren); - Jaarlijkse evaluatie met de gedeputeerde verantwoordelijk voor cultuur en monumenten van de Provincie Zeeland en de adviseur cultuurhistorie en monumenten van de SCEZ; - Organisatie van jaarlijkse themadag/workshop, met als doel kennis over te dragen en het maritiem erfgoed onder de aandacht van een breder publiek te brengen. In april heeft het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland een logo en een nieuwe folder gelanceerd. Met beide hoopt het platform zowel de herkenbaarheid als de zichtbaarheid van de koepel te vergroten, met als doel meer mensen in contact te brengen met het maritiem erfgoed in Zeeland. I I i l i |i IV» M A F? l i I i M F ft F G G Z E e L N P Het logo van het platform wordt gevormd door een combinatie van een afbeelding in de vorm van een gestileerd vormgegeven zeil- en stoomschip en de naam van het platform, geschreven in hoofdletters. Het logo is onder andere ook terug te vinden in de nieuwe folder van het platform. In deze folder, die op jaarlijkse basis zal verschijnen, worden zowel het platform als de evenementenkalender gepresen teerd. Ook is in de folder een overzicht van musea met een maritieme collectie opgenomen. De folder zal breed verspreid en onder de aandacht gebracht worden bij onder andere scheepseigenaren van historische schepen, maritieme organisaties, bibliotheken en archieven en de Zeeuwse gemeenten. De nieuwe folder kunt u als pdf-document vinden op www.scez.nl/maritiem-erfgoed. Ook kunt u de folder aanvragen bij het secretariaat van het platform, ondergebracht bij SCEZ: 0118-670607 of maritiemerfgoed@scez.nl. Jaarlijkse reünie Vooral evenementen dragen bij aan de zichtbaarheid van, de belangstelling voor en daarmee het behoud van het maritiem erfgoed. In Zeeland worden gedurende het vaarseizoen dan ook verscheidene maritieme evenementen georganiseerd die veel bezoekers trekken. Sinds 2010 wordt het evenementenseizoen geopend met een reünie van het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland. Deze reünie is in eerste instantie bedoeld als ontmoetingsdag voor scheepseigenaren van historische schepen, maar gelijkertijd wordt een breed publiek in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met het varend erfgoed in Zeeland. Dit jaar was Zierikzee de gasthaven. Liggend aan de kades, maar ook varend op het kanaal waren op 23 april diverse historische schepen te bewonderen en kon zelfs met twee schepen meegevaren worden. De belangstelling van het publiek op deze zonnige dag was groot, een reden temeer voor het platform om deze jonge traditie ook volgend jaar weer voort te zetten. In 2011 maken de volgende organisaties deel uit van het platform: - Stichting Behoud Hoogaars - www.hoogaars.nl - Stichting Traditioneel Varend Zeeland - www.traditioneelvaren.nl - Stichting Museumhaven Zeeland - www.museumhavenzeeland.nl - Schippersvereniging Houthaven Goes www.schippersvereniging-houthaven-goes.nl - Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman www.werfarnemuiden.nl - Zeilschepen in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren www.zeilschepeninzeeland.nl Zeeuws Erfgoed 16 juni 2011/02 MONUMENTEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 16